Sunnerby

Storhög och hövdingahall i vendeltidens Sunnerby
Sedan år 2000 har Vänermuseets arkeologer inom Sunnerbyprojektet gjort utgrävningar på Kållandsö. En rik boplats från yngre järnålder med en hallbyggnad har undersökts liksom en medeltida kyrkplats. Nu pågår utgrävningen av den monumentala graven Kungshögen från 600-talet. Spännande fynd som berättar om livet och döden för 1400 år sedan har kommit i dagen. Materialet från utgrävningarna berättar om Sunnerbys historia från 600-talet fram till idag med allt från aristokratins lyxliv under järnåldern och medeltida gravar till plundringar och fisketurer under 1900-talet.

 
En by blir till
Tiden var kring år 600 e Kr och vid Ullersunds norra strand restes ett högt och magnifikt hus - en hall. Den förra boplatsen hade legat i ett skyddat läge en kilometer inåt land, men nu ville hövdingen i Sunnerby placera sin gård invid sundet. Där kunde han kontrollera den viktiga vattenvägen och också manifestera sin maktposition på ett tydligt sätt i landskapet. Därmed inleds Sunnerbys historia som by. Byorganisationen bestod fram till laga skifte år 1825 och därefter övergick gårdarna i Sunnerby till att skötas som ensamgårdar.
 
Det stora huset på 600-talsgården vid sundet har delvis undersökts av Vänermuseets arkeologer. Det är10,5 meter brett och över 22 meterlångt, men då har ingen av husets gavlar ännu påträffats. Husets tak har burits upp av rader med stolpar som stått inne i huset och på så vis bildat en treskeppig byggnad. Ett av husets rum har en golvyta på minst 70 kvadratmeteroch är troligen ett hallrum där hövdingen med familj tagit emot sina gäster. Nästa år kommer huset att undersökas vidare och kanske visar sig hallrummet då vara över 100 kvadratmeter stort. 
 
Då på 600-talet var det förhistoria och järnålder i nuvarande Sverige och perioden går under namnet vendeltid. Vendeltiden är tiden då sagorna föds, då aristokratin skålade i mjödhallarna och sångerna berättade om stora hjältedåd.

 
Kungshögen- en hövdingagrav från 600-talet
Då bebyggelsen flyttar ner till Ullersund på 500- eller 600-talet e Kr etableras också en ny begravningsplats. Denna är belägen endast ett par hundra meter från den undersökta boplatsen. En av de första gravarna som byggs på det nya gravfältet är en monumental gravhög som kallas Kungshögen. Den är ca 21 meter i diameter och lite över två meter hög.

Den döde som begravdes i högen kremerades på platsen för graven på ett stort gravbål. Endast en liten del av kremeringsresterna har ännu undersökts, men brända ben efter en vuxen person har hittats. Den döde fick med sig massiva djuroffer som hästar, hundar, nötdjur, svin och får i graven, vilket fynd av brända djurben visar. Hästen var ett statusdjur, men också ett symboliskt djur som hjälpte den döde på resan till dödsriket. Andra fynd från kremeringsresterna är ett trettiotal små järnstift. Dessa har troligen suttit på en kista av trä. Då gravbålet falnat lades en bägare av glas i bålresterna. Tre små skärvor av tunt turkost glas med röd linjedekor har hittills hittats av denna bägare. Glasbägaren är tillverkad på 600-talet i Frankerriket som då bredde ut sig i nuvarande Frankrike och Tyskland.

 
Kyrkorna och de äldsta kristna spåren
Då vikingatid övergick i medeltid på 1000-talet skedde stora förändringar i Sunnerby. Bättre jordbruksredskap som plog, järnskodd spade och längre lie gjorde det lättare att bruka den tunga lerjorden. Timrade hus med väggar som bar taket och vilade på stensyll började byggas. Till skillnad från långhusen där nedgrävda stolpar bar upp taket, gjorde den nya byggtekniken det möjligt att bygga på bergshöjderna. På så sätt frigjordes värdefull åkermark. Allt fler övergick till kristendomen och en begravningsplats med kyrka uppfördes som gårdskyrka vid den nya storgården på höjden.
 
På kyrkplatsen fann arkeologerna en barngrav från mitten av 1000-talet. Graven är det tidigaste kristna fyndet i området. Någon gång under 1000-talets andra hälft uppfördes en liten träkyrka på platsen för stormannen och hans familj. Det lilla kapellet blev emellertid snart för litet för en växande församling där alla, såväl storman som fattig träl, omfattades av Guds nåd. I Sunnerby revs träkyrkan vid 1100-talets mitt för att ge plats åt en större kyrka av sandsten.
 
Undersökningarna finansieras av Harald och Gustaf Ekmans Stiftelse, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Kungl. Vitterhetsakademien, Per och Helen Dreijers Stiftelse, Torsten Söderbergs Stiftelse, Lennart J Hägglunds Stiftelse, Herbert och Karin Jacobssons Stiftelse, Grevillis Fond och Gustaf VI Adolfs Fond.

Medeltidsseminarium 2012 "Västsvensk medeltid i nytt ljus"Word

Tipsa en vänn
Tipsa en kompis