Vänersamarbetet

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som bildades 2015, med de 13 kommunerna runt Vänern som medlemmar. Vänersamarbetet arbetar för en hållbar utveckling av Vänern, framför allt med samordning, näringslivsfrågor och information. Föreningens arbete stöds finansiellt av Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Vänersamarbetet arrangerar också Vänerveckan, i samarbete med Vänermuseet. Vänerveckans syfte är att skapa stolthet kring Vänern och öka kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt. 2018 genomfördes Vänerveckan för sjätte året i följd. Läs mer om Vänersamarbetet på http://vanern.org och om Vänerveckan på http://www.vanerveckan.se

Historia

Vänersamarbetet ekonomisk förening bildades på uppdrag av det regionala projektet Vänsersamarbetet, som drevs 2008-2015. Västra Götalandsregionen tog initiativet till att skapa en strategi för att utveckla Vänerregionen som ett maritimt område1. Medverkande var kommunerna inom kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg, samt Region Värmland.

I juni 2009 publicerades en rapport av förstudien: Vänern som maritimt område – underlag till utvecklingsstrategiVänern som maritimt område 2009

Under de följande åren fortsatte arbetet inom fem fokusområden:

1. Kreativa miljöer för boende, besökare och företag.
2. Sjöfarten i Vänern inklusive infrastruktur.
3. Maritima besöks- och upplevelsenäringar samt Vänerfisket och andra ev näringar.
4. Produktion och användning av förnybar energi i kustzonen, samt
5. Utbildning, forskning och kompetens.

Vänermuseet har deltagit aktivt i Vänersamarbetet ända sedan starten och ledde arbetet inom fokusgrupp 5 – Utbildning, forskning och kompetens. Under 2011 och 2012 gjorde Vänermuseet tillsammans med kunskapsaktörerna kring Vänern, och med stöd av de båda regionerna, en genomgång av den kunskap, projekt och aktörer som finns kring Vänern. Utgångspunkten för arbetet var en hållbar utveckling av Vänern som resurs. Vid inventeringen framkom ca 1400 referenser, ca 120 pågående eller nyligen avslutade projekt och ca 200 forskare som på ett eller annat sätt arbetar med Vänerrelaterade frågor. Rapporten Forskning och kunskapsproducenter kring Vänern publicerades i maj 2012 Forskning och kunskapsproducenter runt Vänern 2012 med en referenssamling som bilaga Forskning och kunskapsproducenter 2012 – referenssamling.

2013 genomförde Vänermuseet på uppdrag av Vänersamarbetet en utredning för att undersöka hur ett kunskapscentrum för Vänerfrågor skulle kunna organiseras och drivas, som stöd för det framtida arbetet med en hållbar utveckling av Vänerområdet. Rapporten Kunskapscentrum för Vänerfrågor publicerades i juni 2014 Kunskapscentrum för Vänerfrågor 2014. Rapporten sändes ut på remiss till 78 remissinstanser och en sammanställning av svaren publicerades i juni 2014 Sammanfatting av remiss Kunskapscentrum för Vänerfrågor utredning 20140702 2015 omvandlades projektet till Vänersamarbetet ekonomisk förening med de 13 Vänerkommunerna som grundare. Läs mer på: http://vanern.org/publikationer/