Vänersamarbete

En kunskaps- och forskningsinventering med fokus på Vänern

Med utgångspunkt från de tidigare arbetena med ”Vänern som maritimt område” har fokus satts på ett antal gemensamma värdefrågor om Vänerns hållbara nyttjande och utvecklingspotential från sötvattensresurs och sjötransportled till turism. Inom alla dessa områden har kunskapsidentifiering om forskning och utvecklingsverksamheter en central betydelse för att underlätta en hållbar förvaltning av Vänern som resurs. Genom att börja förmedla denna kunskap kommer Vänerregionen att bli mera känd för allmänheten och därigenom kunna stimulera regional utveckling och identifiera nya akademiska miljöer. Behovet av ett kunskapscenter eller ett nätverk med en tydlig tvärvetenskaplig helhetsbild av kunskapsbaserad hållbar utvecklingen kring Vänern är tydligt markerat i förstudiearbetet. Ett första steg att nå detta är en identifiering av pågående forskning och aktuella verksamheter som berör Vänern. Genom detta visar man på vad vi behöver veta och det arbete som faktiskt sker. Det erhållna kunskapsunderlaget utgör därefter ett underlag till en struktur- och organisationsutredning för att utröna hur ett samlat utvecklings, forsknings- och kompetenscenter ska se ut.