Trädvård i Lidköpings kommun

Att arbeta med trädvård är viktigt av flera anledningar. Lidköpings kommun arbetar långsiktigt, strategiskt och förebyggande med att skapa gröna rum och en stor mångfald av friska träd och växter.

Träd och växter minskar buller och tar upp avgaser från trafik, det ger en inramning till våra offentliga platser och skapar harmoni och ett lugn hos oss alla. Det finns dessutom pedagogiska värden som rätt uttnyttjat kan lära nya generationer om hur viktigt arbetet med växtlighet och miljö är.

Frågor och svar

Arbetet med att främja biologisk mångfald går ut på att skapa faunadepåer för insekter av olika slag. Det gör vi i naturområden med stor omfattning av död ved. Vi lämnar högstubbar och spara på så mycket vi kan utan att det blir till fara för allmänheten.

Vi ställer även om stora ytor till ängsmark för våra små bevingade hjältar.

När det kommer till almsjukan behöver vi tyvärr avlägsna allt material för att inte riskera att sprida vidare sjukan. Generellt vill vi gärna spara högstubbar, men i fall där vi har parasiter och sjukdomsbild med måste vi ta bort allt och sedan bränna materialet på värmeverket enligt rekommendationer från länsstyrelsen.

Vi inventerar våra träd i stadsmiljön och ser över träden kontinuerligt. Vi vet att många av träden är nyckelbiotoper och därför är vi ytterst rädda om dessa individer och gör allt vi kan för att skydda dem. Vi har alltid med värdet av dessa träd vid ändringar i infrastrukturen och gör allt vi kan för att få dem att stå kvar så länge det går.

Vi är ytterst restriktiva med att fälla friska träd, om vi fäller så är det för att de på sikt kommer att störa infrastrukturen eller för att främja träd som har en bättre chans att kunna etablera sig och stå en längre tid på platsen. När det kommer till sjukdom så måste vi ta bort för att hindra smittspridning. Att det är fritt på röta i stubben utesluter inte att trädet kan vara angripet av skadegörare. Ibland kan det vara så att endast rotsystem eller stammen uppåt kronan varit angripet och i så dålig vitalitet att trädet utgör en risk för allmänheten eller fastigheter. Då behöver det avverkas.

Vi har som mål att alltid ersätta de träd vi fäller med minst ett nytt träd. Vi arbetar också med att plantera mångfald så att vi inte fastnar i en monokultur i växtmaterialet. Monokulturen leder till att träden blir sårbara för stor smittspridning, som exepelvis almsjukan.

Vi söker alltid dispens för fällning av särskilt skyddsvärda träd och naturreservat, men även vid fällning av alléer där alléskydd gäller.

Nedtagning av träd och sly

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- eller naturmark? Vi får in många önskemål från allmänheten om nedtagning av av träd på kommunens marker. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig lämna en ansökan.

Så här går det till:

Ansökan ska vara inkommen till Sektor samhälle senast den 15 september för eventuellt kunna åtgärdas under påföljande vintersäsong. Under oktober månad sker genomgång av alla inkomna ansökningar. Besked om beslut lämnas under november månad.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Här ansöker du om nedtagning av träd. Länk till annan webbplats.

Ansökan kommer att behandlas av Sektor samhälle och en bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Trädets kondition
  • Om de boende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens

Andra utgångspunkter är:

  • Träd tas inte ner för att löv kommer in på tomtmark
  • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
  • Träd tas inte ner för att de skuggar tomten korta tider på dagen
  • Åtgärder genomförs huvudsakligen under vinterhalvåret.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se