Kulturmiljöarbete

Riktlinjer för kulturmiljön

Lidköpings kommun utvecklas och växer i ett snabb takt och trycket på markanvändningen ökar. Aktuella riktlinjer för kulturmiljön är av största vikt om staden ska ha möjlighet att utvecklas med bibehållen plats åt befintliga värdefulla bebyggelsemiljöer.  

Riktlinjerna är i dess enklaste form ett planeringsunderlag för Lidköpings kommuns samhällsplanering. De ska verka som stöd vid frågor kring olika typer av plan- och bygglovsärenden men också för fastighetsägare och allmänhet för ökad förståelse och kunskap om kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer.

Bebyggelseinventering

Att ta fram nya riktlinjer är ett stort arbete som kommer att pågå under en längre period. I nuläget pågår en inventering av bebyggelsemiljöer som bland annat innebär fältarbete, genomgång av historiskt material och värdering.

Kunskapen om kulturmiljöns historia utgör grunden i det antikvariska arbetet. Det är en förutsättning för både bedömning och vård.

Kristinedals fabriker

Varför kulturmiljön spelar en stor roll

Det finns flera skäl till att kulturmiljöer är viktiga i samhället. Lidköpings kommun bär på en lång historia och ett omfattande kulturhistoriskt material. Bebyggelsemiljöer är historiska dokument, de är kvarlevor från olika tidsepoker och stilar och berättar om tiden då de tillkom. Byggnaden och dess miljö bär på öden, de får liv av våra minnen och mänsklig verksamhet. Arbetet inom kulturmiljöprogrammet har också till syfte att bevara och skildra byggda miljöers historia.

Den byggda miljön ger ett kunskapsunderlag som också visar den utveckling som sker i samhället och hur saker och ting hänger samman. De skapar en kontinuitet som binder samman dåtid, nutid och framtid. Från Stola herrgård till miljonprogramsområden. Hur framtidens Lidköping kommer att se ut får vi se, men förhoppningen är att Lidköpings kommuns många intressanta och värdefulla kulturmiljöer ska få fortsätta att berätta kommunens historia.