Miljöarbete

Miljön är viktig på Vänermuseet. Vi arbetar med både lokala och globala miljöfrågor för att bidra till ett hållbart Vänerområde och en välmående sjö. Det gör vi genom information, utbildning och genom att vara ett gott exempel. Som besökare kan du ta del av våra utställningar, guidas av miljö- och naturvetare eller besöka en intressant föreläsning.

Vänermuseets miljöpolicy:

Lagar och andra krav utgör miniminivån för vårt miljöarbete.

I varje verksamhet främja mänsklig livskvalitet och en god livsmiljö.

Ta tillvara möjligheterna att samarbeta med olika aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Kräva miljöanpassade produkter och tjänster vid all upphandling.

Verka för att skydda våra vattentillgångar och bevara den biologiska mångfalden.

Planera för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Lidköping.

Informera och utbilda alla om hur vi når det hållbara samhället.

Naturens resurser hanteras varsamt och sparsamt.

Göra ständiga förbättringar och arbeta för att förebygga förorening i alla Kultur & Fritids verksamheter, där Vänermuseet är en av dem.