Arbete mot kränkande behandling, hot, våld och droger

På De la Gardiegymnasiet arbetar vi aktivt med att skapa trygghet och studiero för alla elever på skolan. Detta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna att nå målen med sina studier. Skolan är en drogfri arbetsplats och vi arbetar kontinuerligt med drogförebyggande insatser. Vi agerar omedelbart vid misstanke om droganvändning.

Främjande och förebyggande arbete

På De la Gardiegymnasiet godtar vi inte att någon blir kränkt, mobbad, trakasserad, hotad eller misshandlad. Vi arbetar förebyggande och agerar omedelbart om någon blivit illa behandlad på skolan. Alla ska känna sig trygga hos oss.

Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska skolan beskriva sitt arbete i en årlig plan. På De la Gardiegymnasiet finns det en plan för varje skolenhet. Om du vill läsa enhetens plan tar du kontakt med rektor, skoladministratör eller mentor.

Planens innehåll

En ny plan ska upprättas varje år på skolenheten. Personal och elever deltar på olika sätt i arbetet med planen. Innehållet i den nya planen bygger på en utvärdering av arbetet enligt förra årets plan och på en kartläggning och analys av nuläget på skolenheten.

I planen ska skolans främjande och förebyggande arbete beskrivas. Det främjande arbetet pågår alltid och utan att något särskilt har hänt. Det är ett långsiktigt arbete som gäller alla. I planen finns en beskrivning av hur det främjande arbetet ska gå till när det gäller de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Det förebyggande arbetet handlar om att identifiera och avvärja risker för diskriminering, trakasserier och kränkningar. Här är kartläggningen av läget på skolenheten en viktig utgångspunkt.

I planen finns även rutiner för hur man ska agera om en elev upplever sig kränkt en annan elev eller om en elev upplever sig kränkt av personal.

Planen avslutas med definitioner av begrepp som används i dokumentet.

Hot och våld

Om du vill läsa "Handlingsplan vid hot och våld" tar du kontakt med rektor, skoladministratör eller mentor.

Droger

På De la Gardiegymnasiet tolererar vi inte att droger förekommer. Redan vid misstanke om narkotikamissbruk agerar vi. Påverkade elever får inte vistas i skolans verksamhet. (Med droger avses: alkohol, narkotika, sniffning, anabola steroider samt allt icke medicinskt bruk av läkemedel.) Självklart jobbar vi förebyggande för att motverka alkohol- och narkotikamissbruk och riskkonsumtion av alkohol.

Om du vill läsa "Handlingsplan för drogförebyggande och åtgärdande insatser" tar du kontakt med rektor, skoladministratör eller mentor.

Krisgrupp

I händelse av en akut krissituation som drabbar elev eller personal i skolan, sammankallas krisgruppen. Ansvarig för skolans krisgrupp är gymnasiechef Magnus Thilén.

Kontakt

Magnus Thilén

Tel: 0510770711

E-post: Magnus.Thilen@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: dlgreception@edu.lidkoping.se