Ledningar och anslutning

Verksamhetsområden i Lidköpings kommun omfattas av tätorterna, där har kommunen ansvar att förse invånarna med dricksvatten och avloppsrening. På denna sida hittar du bland annat information om vad som gäller kring anslutningar, vattenmätare, taxor och annan viktig information på detta område, både för privatpersoner och föreningar.

Privatpersoner och föreningar

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten, och det styr vad du ska betala i VA-avgift.

Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader täcks av avgifter som du som kund betalar. Det är därför du behöver ha en vattenmätare. Vattenmätaren tillhandahålls av och tillhör Lidköping miljö och teknik. Vattenmätaren monteras av personal från vattenverket och byts ut enligt ett regelbundet intervall. För en villa byter vi vattenmätare ungefär vart tionde år, och bytet är kostnadsfritt.

Ansvar för vattenmätaren

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Lidköping miljö och teknik om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för byte eller reparation faktureras dig som fastighetsägare.

Om du bygger om eller bygger till kan det hända att vattenmätaren behöva flyttas. Det är bara Lidköping miljö och teknik, Vatten och avloppsenheten som får montera ner och sätta upp vattenmätaren samt hantera avstängningsventilen vid tomtgräns.

Vattenmätaren ska vara plomberad och får INTE brytas. Detta för att säkerställa att den inte manipulerats.

För alla ärende och frågor kring vattenmätare kan ni kontakta oss via vår e-tjänst.

Avläsning av vattenmätaren

För att du ska få rätt belopp på din faktura behöver du läsa av din vattenmätare så att du betalar för din faktiska förbrukning. Det är du själv som fastighetsägare som läser av din vattenmätare. För att den beräknade förbrukningen ska bli så rättvisande som möjligt rekommenderar vi att du läser av din mätare två gånger per år.

Du kan rapportera din mätarställning via vår e-tjänst eller genom att ringa kommunens kontaktcenter, tefonnummer 0510-77 00 00

Mätarställning - logga in med BankID och lämna din mätarställning Länk till annan webbplats.

Mätarställning - logga in med kundnummer och lämna din mätarställning Länk till annan webbplats.

När vi fått in uppgifterna gör vi en beräkning av din årsförbrsjukning. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat, justeras det på nästa faktura. De flesta kunder faktureras fyra gånger om året.

Digital vattenmätare

Lidköping miljö och teknik håller på att byta ut sina vinghjulsmätare mot digitala mätare med självavläsning.

Har du fått en digital mätare uppsatt kan det vara så att avläsningarna sker automatiskt. Får du hem en lapp från Lidköping miljö och teknik att det är dags att läsa av mätare ska du göra detta, men får du ingen lapp blir din mätare avläst automatiskt.

Förbindelsepunkten är en juridiska ansvarsgräns mellan fastighetsägaren eller VA-föreningen och VA-huvudmannen (Lidköping miljö och teknik, Vatten och avlopp). Det är vid anslutningspunkten du ansluter till det kommunala vatten och avloppsnätet, och fram till denna punkt är det VA-huvudmannen som ansvarar för ledningar och vattenkvalitet. Alla ledningar och installationer efter förbindelsepunkten ägs och underhålls av fastighetsägaren eller VA-föreningen.

För att ansluta till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du göra en beställning, en så kallad servisanmälan: Servisanmälan VA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Läs igenom Allmänna bestämmelser för brukande av vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ABVA Tilläggsbestämmelser  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för att veta de lokala bestämmelserna.

Även vid förnyad eller förändrad servisanslutning krävs en servisanmälan. Ny eller uppdaterad servisanmälan gäller oavsett bostadshus, verksamhet eller förening.

När Vatten och avlopp tagit emot servisanmälan upprättas en tidsplan för anslutningen. När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura på anläggningsavgiften.

Att bilda eller ansluta sig till en VA-förening

Om det redan finns en VA-förening i området kring din fastighet är det till denna du vänder dig med frågor om anslutning.

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för. VA-föreningen bygger ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens. Det är Lidköping miljö och teknik som i varje enskilt fall avgör om VA-anslutning är möjlig och var anslutningspunkten ska vara, samt upprättar ett avtal med föreningen.

Vid frågor kan du mejla kommun@lidkoping.se eller ring kommunens kontaktcenter på 0510-77 00 00

Anläggnings- och brukningsavgifter, och villkoren för dessa, följer allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nyhetsbrev

Vatten och avlopp skickar cirka två gånger per år ett nyhetsbrev till VA-föreningar.
Anmäl namn och e-postadress via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du som enskild medlem i en VA-förening, eller som representant för en VA-förening, vill ha vårt nyhetsbrev direkt till din e-post.

I VA-taxan ingår dels en anläggningsavgift, som är en engångsavgift, dels en brukningsavgift. Brukningsavgiften består i sin tur av två delar – en fast och en rörlig del. Den rörliga delen beror på hur mycket vatten som förbrukas.

Här kan du läsa taxan i sin helhet Länk till annan webbplats.

Anläggningsavgift VA

Anläggningsavgift VA


Fastighet som ej har gemensam inkoppling

Inkl. moms

Avgift bostadsfastighet med egen lägenhet

26 130 kr

För ytterligare lägenhet (bostadsenhet) på fastigheten

13 230 kr

Fastigheter som kopplar in sig gemensamt

Avgift per bostadsfastighet med en lägenhet

19 845 kr

För ytterligare lägenhet (bostadsenhet) på fastigheten

13 230 kr

Brukningsavgift VA inkl. moms

Brukningsavgift VA
Kostnad fördelad per vattentjänst

Enbart vatten

Enbart spillvatten

Vatten och spillvatten

En avgift per mätarställe

558 kr

837 kr

1 395 kr

En avgift per m3 levererat vatten

10,52 kr

15,78 kr

26,30 kr

En avgift per år och lägenhet

312 kr

464 kr

780 kr


Företag, industri och verksamheter

En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. När det gäller avspolning av fordon på andra platser vid enstaka tillfällen utan användning av kemikalier görs en bedömning av Vatten och avlopp (VA-huvudmannen) från fall till fall.

Avloppsvatten från fordonstvätt innehåller bland annat olja och tungmetaller som till exempel kadmium, zink, bly och krom, men även kemikalier från tvätt- och avfettningsmedel. Dessa ämnen är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka skada i både vattendrag och avloppsreningsverkets biologiska process. Tungmetaller har även betydelse för reningsverket eftersom de slutligen hamnar i slammet.

Det är viktigt att det vatten som släpps ut från avloppsreningsverken och det slam som bildas innehåller så låga halter miljöskadliga ämnen som möjligt. For­donstvättar är en källa till utsläpp. Genom att sköta dem på ett kontrollerat sätt och följa de riktlinjer som finns reduceras utsläppen av miljöskadliga ämnen i avloppsvattnet och slammet.

Vid nyetablering eller ombyggnation av fordonstvätt ska du kontakta kommunen. Mejla kommun@lidkoping.se eller ring kommunens kontaktcenter på 0510-77 00 00

Vatten och avlopp för djurgårdar

Lidköpings kommun tillika Lidköping miljö och tekniks ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Lidköpings kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggning) säger att ansluten fastighet eller verksamhet där livsmedelssäkerheten kan äventyras på grund av risk för smittspridning, ska ha ett godkänt återströmningsskydd med luftgap installerat.

Du som har en djurhållande verksamhet som ansluts eller är ansluten till det kommunala vattenledningsnätet, direkt eller indirekt via en vattenförening, ska med andra ord förse din vattenledning med ett godkänt återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.

Läs mer på Svenskt vatten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det att ha en undermätare?

Du som djurhållare betalar för undermätaren. Avgiften bidrar till att täcka de fasta kostnaderna för vattnet, samt kostnaden för årliga kontroller och mer administration som uppstår för Vatten och avlopp i och med denna möjlighet. Ansök om undermätare i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Reservtank

Även om det är få störningar i kommunens nät är det viktigt att du har en reservvattentank som säkerhet. Enligt VA-lagstiftningen ska kommunen prioritera människor framför djur vid vattenbrist.

Här kan du läsa taxan i sin helhet Länk till annan webbplats.

Olja klassas som farligt avfall och får inte släppas ut i avloppsvattnet. Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spill-eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Oljeavskiljaren tar upp olja som annars kan nå reningsverket eller sjöar och vattendrag och orsaka skada.

Fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet. Det är därför viktigt att fastighetsägaren har känne­dom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs. En oljeavskiljare ska installeras om verksamheter i fastigheten hanterar olja på något sätt.

Verksamhetsutövaren ska alltid anmäla om verksam­heten är av sådan karaktär att oljeavskiljare ska finnas. Verksamhetsutövaren ska även meddela om verksamheten ändras så att behov av oljeavskiljare uppstår eller om verksamheten upphör och avskiljaren inte längre används. Informationen lämnas till fastig­hetsägaren och till Lidköping miljö och teknik, enheten Vatten och avlopp, via e-tjänsten för oljeavskiljare Länk till annan webbplats.

Både verksamhetsutövaren och fastighetsägaren har ansvar för att anläggningen fungerar som den ska och att tillsyn och underhåll sköts. Verksamhetsutövaren ska ha en fungerande egenkontroll. Underhåll ska ske minst var sjätte månad, vid behov oftare.

Vilka verksamheter ska ha en oljeavskiljare?

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det gäller både i anslutning till spill- och dagvatten.

Den som driver en verksamhet där olja kan släppas ut är ansvarig enligt miljö­balken. Det innebär att den som orsakar eller riskerar att orsaka ett utsläpp ska bekosta de förebyggande åtgärder eller saneringsåtgärder som behövs.

Varför behövs fettavskiljare?

Är du fastighetsägare och har en verksamhet som hanterar livsmedel i din fastighet? Då ska du installera en fettavskiljare till avloppet. En fettavskiljare är en vattenbehållare som fångar upp fett innan det når det allmänna avloppet. Slam och tyngre partiklar sjunker till botten medan fettet samlas på vattenytan.

Fett som släpps ut i spillvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker, vilket gör att fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. Detta kan orsaka stopp, som medför källaröversvämning eller att orenat avloppsvatten bräddar ut från avloppsnätet till kringliggande vattendrag. Utsläppt fett kan också fräta sönder ledningar, ge dålig lukt och locka till sig råttor.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvar för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp till ledningsnätet. Därför är det viktigt att fastighetsägaren har kännedom om den verksamhet som bedrivs i fastigheten och vet vilka krav som ställs.

Fastighetsägaren ansvarar för att fettavskiljaren kontrolleras, underhålls och töms enligt gällande regler och att kontroll av anläggningens funktion sker minst en gång om året. Information om ändring i fastighetens VA-installation ska lämnas till kommunens bygglovskontor.

Verksamhetsutövarens egenkontroll

Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick. Det står i förordningen om verksamhetsutövarens egen­kontroll (SFS 1998:901).

En vattenkiosk är en tankstation för dricksvatten där det finns möjlighet att hämta större mängder vatten. I Lidköping finns det två vattenkiosker; en på plastgatan i Tofta och en på Björkhagsgatan vid Änghagen.

Vattenkioskerna är låsta och den som vill ha tillgång till dem kan mejla till va-kund@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se