Därför bygger vi nytt reningsverk i Lidköping

En hållbar avloppsvattenrening är avgörande för ett fungerande samhälle, bättre miljö och god vattenkvalitet. Därför genomför vi Lidköpings största investeringen genom tiderna – att bygga ett nytt avloppsreningsverk i Lidköping.

Nuvarande reningsverk är gammalt och omordernt. Kapaciteten är för låg och räcker inte till för kommunens växande befolkning. 2015 fick dåvarande Teknisk Service (idag Lidköping miljö och teknik) uppdraget av kommunfullmäktige att förbereda en flytt av Lidköpings avloppsreningsverket, från hamnområdet till en bättre lokalisering i kommunen.

Orsakerna till beslutet var:

  • Befintligt reningsverket är gammalt, slitet och har för låg kapacitet.
  • Befintligt reningsverk får allt svårare att möta tuffare lagstiftning och utsläppskrav.
  • Reningsverkets nuvarande placering orsakar problem för stadsplanering av den så kallade Hamnstaden.
  • Befintliga reningsverkets placering, vid Vänerns strand, är olämplig med anledning av översvämningsrisk.

En avgörande faktor till varför vi bygger ett nytt reningsverk har framförallt varit en hög ambitionsnivå i fråga om miljöpåverkan. Ett nytt reningsverk med ökad kapacitet och bättre rening säkerställer att vi och framtida generationer kan bo i Lidköping och njuta av rent vatten i Vänern.

Det nya reningsverket ska:

  • Minska utsläpp av läkemedelsrester, mikroplaster och andra mikroföroreningar för att främja ekosystemtjänsterna i recipienterna Lidan och Vänern.
  • Öka resursåtervinningen av näringsämnen, i synnerhet fosfor.
  • Ha hög energieffektivitet med målet att all energi som förbrukas vid verket också ska framställas där genom bland annat biogastillverkning och värmeåtervinning ur avloppsvattnet.

Förbättrad vattenmiljö i Lidan och Vänern

Det nya reningsverket ska också bidra till att förbättra vattenmiljö i Lidan och Vänern. Ny teknik och innovativa lösningar är PåÄngen med Ängen!

Beslut och milstolpar inom projektet Ängens ARV


Händelse

23 mars 2015

Kommunfullmäktige tog beslut om att ett nytt reningsverk ska byggas.

14 april
2016

Presentation av lokaliseringsutredningen, som fastställer att det nya reningsverket ska byggas söder om Lidköping ute vid Hovby flygplats.

6 okt
2016

Konceptstudie - tre olika förslag för Ängens ARV

23 jan
2017

Ett enigt kommunfullmäktige säger ”Ja” till presenterad förstudie inklusive kalkyler. De beslutar att det nya reningsverket ska byggas.

5 maj
2017

Miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan lämnas in till Länsstyrelsen. Omfattar ett 30-tal utredningar, bland annat geoteknik, lodning av Lidan, arkeologi och naturinventeringar.

Juni
2018

Arbetet med systemhandling för Ängens ARV avslutas.

4 juni
2019

Kommunen skickar in tillståndsansökan till Mark och Miljödomstolen.

12 juni
2020

Domslut med krav som vi inte kan uppfylla.

14 jul
2020

Domen från Mark och miljödomstolen överklagas till Mark och Miljööverdomstolen (MÖD).

18 feb
2022

Positivt domslut från MÖD, vi har fått beviljat vår föreslagna utsläppspunkt i Lidan.

18 mar
2022

Domen vinner laga kraft.

18 maj
2022

Detaljplan Kartåsen beslutas i KSAU.

Hösten
2023

Styrelsen för Lidköping miljö och teknik tar beslut att upphandlingen ska genomföras som en strategisk partnering.

Vill du veta mer om Ängens ARV?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se