Fortsatt arbete och gemensamt krafttag för att möjliggöra kommunens tillväxtmål

Det är mycket på gång, både inom kommunen och i närområdet. Exploateringen av Kartåsen, batterifabriken i Mariestad och Lantmännens miljardsatsning är några exempel.

Henrik Larsson, tf. VD Lidköping miljö och teknik AB och Urban Olsson, Chef Sektor samhälle

Budskapet var tydligt under den senaste samhällsbyggnadsfrukosten som Lidköpings kommun bjöd in till; Kommunen och Lidköping miljö och teknik AB arbetar vidare tillsammans för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå beslutade politiska tillväxtmål.

Satsningar på kommande planer och byggnationer i kommunen diskuterades även på frukosten tillsammans med de exploatörer, byggherrar och fastighetsägare som var inbjudna. Teamet för arkitektur och gestaltning presenterades och beskrev det kommande arbetet med riktlinjer som är tänkt att bli en gemensam plattform för byggaktörer, kommunen och allmänhet för att utveckla kvalitet i alla skalor av byggandet. En del i framtagandet av dessa riktlinjer är att genomföra arkitekturdagar i september.

Skapa förutsättningar

Lidköpings kommuns tillväxtmål innebär att skapa förutsättningar för ökat antal invånare och då behöver det byggas. Det behöver finnas fler bostäder men också fler företag som skapar arbetstillfällen och lockar inflyttare.
Därför tar kommunkoncernen nu ett krafttag för att ytterligare skapa de förutsättningar som krävs för att nå de politiskt beslutade tillväxtmålen genom att bland annat säkerställa framdrift i pågående exploateringsprojekt i Kartåsen, Askeslätt och Vinninga samt de detaljplaner som är prioriterade av kommunstyrelsen. Dessutom tas en åtgärdsplan fram för att lösa kapacitetsbristen för vatten- och avlopp som kommer att presenteras inom kort.

- Vi är helt överens om de politiskt beslutade målen. Det vi gör nu är att tillföra ytterligare resurser på flera av våra enheter för att bättre kunna möta den efterfrågan som finns, säger Henrik Larsson, tf. VD, Lidköping miljö och teknik AB.

Det är mycket på gång, både inom kommunen och i närområdet. Exploateringen av Kartåsen, batterifabriken i Mariestad och Lantmännens miljardsatsning i Östra hamnen är några exempel. För att kunna möta den efterfrågan detta skapar kommer allt högre krav att ställas på kommunen. Därför är det viktigt att kontinuerligt se över processer och rutiner. Dels för att kunna lösa och förekomma problem som kan uppstå men också för att skapa samsyn inom projektens alla delar.

-Vi arbetar ständigt med att utveckla våra gemensamma arbetsprocesser inom kommunkoncernen i syfte att skapa en levande och attraktiv stad- och landsbygd där människor vill bo och verka, avslutar Urban Olsson, chef Sektor samhälle, Lidköpings kommun.


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se