Filsbäck östra - Gamla Götenevägen/Truve

Skissförslag

Ny centrumbebyggelse planeras i östra Filsbäck.

Information om projektet

Här planerar vi för ca 150-200 nya bostäder i ett grönskande landskap – med gångavstånd till allt från badplats till golfbana. Placerat i ett läge med god kollektivtrafik och cykelbana utanför dörren som leder både till Lidköping och Källby.

Arbetet fram till planuppdraget har i huvudsak drivits framåt av EHF AB i en tät dialog med, utöver Lidköpings Kommun Samhällsbyggnad, ett antal intressenter inom närområdet. Däribland Lidköpings Golfklubb, Filsbäcks Intresseförening, Ekonomisk Förening Stugområde, Filsbäcks så kallade pay n play-golfbana, Lidköpings kommuns förvaltningar Kultur & fritid och Vård & Omsorg. Syftet med dialogen har varit att försöka fånga upp Filsbäcks redan idag stora värden som bidrar till ”Det goda livet”, men också att med gemensamma krafter förstärka Filsbäcks attraktion ihop med den tänkta bostadsexploateringen i området.

I och med att RV 44 dragits i en ny sträckning har Filsbäcks möjlighet att utvecklas helt förändrats. 2018 togs ett planprogram fram för att belysa hur hela sträckningen från Filsbäck i Lidköping till Svanvik i Götene kan dra nytta av flytten av 44:an. Ambitionen är att knyta samman området över kommungränsen och potentialen för området inom planprogrammet är på sikt mycket hög.

Filsbäck ligger naturskönt, med goda kommunikationer till arbete och service. Vad gäller gröna trafikslag så är förutsättningarna för såväl tåg som cykel och buss mycket bra. Just nu pågår flera projekt i Filsbäck som alla är led i genomförandet av planprogrammet från 2018. Filsbäck Östra är precis som det låter, ett projekt i östra delen av området. I anslutning till Lidköpings golfklubb planerar vi här för nya bostadshus samt lokaler för serviceändamål. Ambitionen är att tillföra nya hustyper och ägandeformer i Filsbäck som idag domineras av enbostadshus. De bostäder som planeras söder om Gamla Götenevägen är markanvisade till EHF AB medan marken norr om vägen, också den kommunägd, planeras tilldelas i ett senare skede.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, centrumverksamhet och utveckla Gamla Götenevägen till trafiksäker stadsgata.

Planeringsskede

Planarbete ha påbörjats men för närvarande finns ingen tidsplan för samråd av detaljplanen.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

  • Det finns inga planhandlingar eller underlag ännu.

Frågor och svar

- En detaljplan måste tas fram, vilket är det kommunen jobbar med i nuläget.

- Det är en fråga som är svår att svara på då det både beror på hur arbetet med detaljplanen löper på men också hur bostadsmarknaden i Lidköping utvecklas. Stora investeringar i infrastruktur måste också komma på plats. Det vi vet är att det kommer ta minst några år att bygga ut hela området, efter det att detaljplanen antagits.

- Lidköpings kommun ansvarar för att bygga ut alla allmänna delar av projektet, så som gator, infrastruktur och grönytor. EHF AB kommer ansvara för den största delen av bostäderna.

- Kontakta Område tillväxt på kommunen.

- Kontakta EHF AB och håll utkik på den här hemsidan framöver för ytterligare information.

- Golfklubbens yta norr om klubbhuset minskar men i övrigt kan verksamheten fortgå som tidigare. Markparkeringen blir kvar, precis som klubbhus och servicebyggnader.

- En kulturmiljöutredning kommer genomföras för att belysa projektets relation till och effekter på befintlig närmiljö.

- Längs hela sträckan genom Filsbäck kommer Gamla Götenevägen byggas om, i etapper. Gatans utformning ska främja lägre hastigheter och trygghet för barn, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

- De nya bostäderna ska kunna försörjas helt med egna p-platser. Vi planerar för markparkering på de nya fastigheterna. Troligtvis placeras p-platser i mindre grupper om 10-20 st, vilka sprängs in på olika ställen i det nya bostadsområdet.

Kontakt

Erik Hallberg

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Erik.Hallberg@lidkoping.se

Kontakt

Malin Lorentsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: malin.lorentsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se