Framnäs bostadsetapp 1 - Framnäsvägen/Läckögatan

Framnäs bostadsetapp 1 är projektet som ska möjliggöra sjönära bostäder i ett av Lidköpings mest intressanta och attraktiva områden.

Rendering Framnäs bostadsetapp 1

Visionsbild över Framnäs bostäder, Kaminsky Arkitektur

En attraktiv stadsdel

Framnäs utvecklas redan i rask takt, med en jättesatsning på miljön utmed strandlinjen och även ett nytt badhus. Bostäder står på tur i den utvecklingen och kommer bidra till ett ökat liv och trygghet i området i stort. Att bo i Framnäs kommer innebära att du har nära till stadens arbetsplatser, kollektivtrafik, handel och kulturliv men också nära till vattnet, naturen och det friluftslivet.

Information om projektet

Bostadsprojektet för Framnäs har precis varit ute på samråd, vilket är den första fasen i detaljplaneläggningen. Det innebär att vi tittat på om det är möjligt att göra detta på ett hållbart sätt. Det är många faktorer att ta hänsyn till såsom strandskydd, säkerhet kopplat till Vänerns stigande vatten, upplåtelse av mark och så vidare. Vi hoppas förstås att allt faller på plats och att vi kan påbörja byggnationerna inom några år.

I Framnäs är ambitionen att tillföra Lidköping ett större område med nyproducerade bostäder. Såväl hyresrätter som bostadsrätter och radhus planeras i området och gemensamt för dessa är det fantastiska läget, ett stenkast från Vänern och den nya strandpromenaden.

Visionen är att skapa ett område där bostäder kan integreras väl med publika verksamheter så som Framnäsbadet och Vänermuseet. Framnäs blir en destination där bostäderna bidrar med underlag, livlighet och trygghet på gatorna medan de publika anläggningarna bidrar med upplevelser, rekreation och höga stadskvaliteter.

I planförslaget som har presenteras för samråd är tanken att de nya bostadshusen kommer byggas i två till sex våningar. De planeras i en kvartersstruktur där gatorna blir allmänna och bildar siktlinjer ned mot Vänern.

Rendering Framnäs bostadsetapp 1

Visionsbild över Framnäs bostäder, Kaminsky Arkitektur

I gränszonen mellan bostadshusen och de publika verksamheterna planerar vi för en upprustning av parken runt Rotundan och ett nytt torg. Detta blir en plats som knyter samman områdets hela innehåll och därmed den självklara mötesplatsen. Det är också här som områdets historia synliggörs. Framnäs kommer få ett stort antal nya byggnader men Rotundan, Vänermuseet och Folkets parks natur blir kvar – vilka alla bidrar till helheten och förståelsen för stadens utveckling.

3D-modell över Framnäs

3D-modell

Utdrag från 3D-modellen över Framnäs

För att navigera i modellen kan du zooma in och ut med scrollhjulet, förflytta dig i sidled genom att hålla in vänster musknapp och dra i önskad riktning. Snurra runt i modellen genom att hålla in höger musknapp. Det går också att förflytta sig till förinställda vyer genom att klicka på de små ikonerna längst ned på skärmen.

Detaljplan för del av Sannorna 1:3, 3:1, 5:1 och Dalängen 1:1, Framnäs bostadsetapp 1

Syftet med detaljplanen

Planen syftar till att möjliggöra blandad, attraktiv, bostadsbebyggelse samt stärka och stödja områdets befintliga och planerade besöksnäring och publika verksamheter och rekreationsområden. Avsikten är att planen tar ett helhetsgrepp om området för att kunna koordinera olika verksamheters behov och möjliggöra en ny funktionsblandad stadsdel i Lidköping, i vilken såväl bostäder som fritidsaktiviteter och besöksnäring inryms och kan stärka varandra. Syftet är också att möjliggöra en omgestaltning av Läckögatan till en mer stadsmässig huvudgata och östlig entré till staden.

Samtidigt som bostäder tillförs i området stärker projektet allmänhetens kontakt med Vänern och dess tillgångar. Stadsdelen bidrar till Lidköping som kommun med sjönära bostäder i ett mycket centralt läge, vilket möjliggör ett mer hållbart boende. Hög täthet innebär ett gott nyttjande av marken. Mark som med sitt läge intill befintlig service, arbetsplatser, rekreationsområden och goda kommunikationer är idealisk för ett större stadsutvecklingsprojekt.

Var är vi i planeringen just nu?

Detaljplanen är ute för samråd under perioden 19 april till och med 17 maj 2024.

Samrådsmöte

För den som vill veta mer, titta på planförslaget i en 3D-modell, har frågor eller vill diskutera planförslaget så finns det möjlighet att komma på samrådsmöte som arrangeras som ett öppet hus med drop-in, onsdagen den 8 maj kl. 16-19 i Stadshusets entréplan, Skaragatan 8, Lidköping.

Så lämnar du synpunkter vid samråd och granskning

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Handlingar

Utredningar och underlag

Karta

Frågor och svar

- En detaljplan måste tas fram, vilket är det kommunen jobbar med i nuläget.

- Det är en fråga som är svår att svara på då den både beror på hur arbetet med detaljplanen löper på men också hur bostadsmarknaden i Lidköping utvecklas. Det vi vet är att det kommer ta flera år att bygga ut hela området, efter det att detaljplanen antagits.

- Lidköpings kommun ansvarar för att bygga ut alla allmänna delar av projektet, så som gator och torg. Privata eller kommunala bostadsexploatörer kommer ansvara för byggnationen av bostadshusen.

- Kontakta Område tillväxt på kommunen.

- Än så länge går det inte att reservera lägenheter i området. Håll utkik på den här hemsidan framöver och så småningom koll på de bostadsbolag som väljs ut för att bygga hus i Framnäs.

- Den stora markparkeringen kommer bebyggas och tas bort. Parkering till de nya bostäderna kommer lösas inom respektive fastighet, samt troligen i ett gemensamt parkeringshus i områdets västra del. Parkering till de publika verksamheterna i området, som t ex IP Framnäs och Rotundan, kommer lösas genom samnyttjande av alla de markparkeringar som finns och anläggs i området. För att det ska finnas tillräckligt med p-platser är avsikten att anlägga en större parkering norr om IP, i anslutning till det nya badhuset om också planeras i området.

- Största delen av själva parkmarken planeras att bevaras som just en park. Rotundan blir också kvar. Däremot rivs Hangaren och serveringsbyggnaden i norr och stängslet runt anläggningen tas bort.

Kontakt

Erik Hallberg

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Erik.Hallberg@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se