Otterstads-Berg 2:26, Spiken

Spiken utvecklas som besöksmål i ny detaljplan, med nya parkeringsplatser, ställplatser och tömningsstation.

Information om projektet

Ett förslag till detaljplan för Spiken tas nu fram. Förslaget innebär i korthet en utökning av befintlig parkering men det tillförs också nya funktioner, så som ställplatser och tömningsstation för husbilar samt möjlighet till stugbebyggelse.

Detaljplanen ska ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheterna för Spiken som fiskeläge och besöksmål samt reglera redan befintliga förhållanden.

Senaste nytt


  • Underrättelse om granskningsutlåtande
    Läs mer

  • Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)
    Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2023, finns utställd för granskning fr.o.m. den 27 november 2023 t.o.m. den 29 december 2023. Detaljplanen ställs på nytt ut för granskning eftersom planomr...
    Läs mer

Detaljplan för Otterstadsberg 2:26 m fl (Spiken)

Syftet med detaljplanen

Planen syftar till att ge en samlad bild över utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid Spiken. Detaljplanen ska även möjliggöra för en utveckling av besöksnäringen i området samtidigt som yrkesfisket ska kunna fortleva.

Var är vi i planeringen just nu?

Planförslaget har varit ute på granskning mellan den 27 november - 29 december 2023. De yttranden som kommit in har sammanställts i ett granskningsutlåtande (2) som hittas under rubriken "Handlingar och underlag". Detaljplanen planeras att antas av kommunfullmäktige den 26 februari 2024. Därefter kommer utbyggnad av parkeringsplats med mera att ske.

Så lämnar du synpunkter vid samråd och granskning

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen innan samråds- eller granskningstidens slut. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Handlingar och underlag

Karta

Kontakt

Eric Alnemar

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Eric.Alnemar@lidkoping.se

Kontakt

Amanda Heed

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Amanda.Heed@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se