Åtgärdsvalsstudie väg 44

För närvarande pågår en åtgärdsvalsstudie för väg 44 mellan Alebäcksrondellen i Lidköping och förbi Grästorp. Trafikverket är väghållare och ansvarar för vägen. Vägen är utpekad som regionalt viktig väg och del för det funktionellt prioriterade vägnätet för godstransporter, långväga persontransporter, dagliga personresor och för kollektivtrafik. Den är även riksintresse för kommunikation och rekommenderad väg för farligt gods. Vägens framtida dragning och standard är viktig för Lidköpings och Skaraborgs utveckling.

Trafikverket genomför just nu en åtgärdsvalsstudie på sträckan förbi Lidköping och till Grästorp, ca 49 km. Lidköpings kommun har, tillsammans med andra berörda kommuner och Skaraborgs kommunalförbund deltagit i projektgruppen som tagit fram studien.

Studien analyserar brister, behov och ger förslag på åtgärder och inriktning för framtida planering. En sammanfattning av remissversionen finns nedanför.

Åtgärdsvalsstudien förväntas vara klar första kvartalet 2024.

Sammanfattning av åtgärdsvalsstudien

Figur 1: Översikt av sträckan för Åtgärdsvalsstudien

Åtgärdsvalsstudiens syfte

Åtgärdsvalsstudien ska landa i åtgärder för planering på kort, medellång och lång sikt utifrån de brister som framkommer samt redan är kända. Studien har två uttalade geografiska delar:

  • För delen Grästorp-Lidköping ska studeras hur målkonflikten mellan Försvarsmaktens behov och trafiksäkerhet på sträckan kan hanteras.
  • För delen förbi Lidköping ska förutsättningar för en fortsättning förbifart Lidköping etapp 2 studeras.
  • För delen förbi Lidköping, korsningen väg 44/187 samt Alebäcksrondellen, ska även studeras för det fall etapp 2 inte kan genomföras.

Åtgärdsförslagen som arbetas fram ska ta hänsyn till både personresor och godstransporter. Åtgärdsvalsstudien ska kunna användas som underlag för fortsatt planering. Det innebär att den ska visa en eller flera möjliga vägar framåt och när och hur olika åtgärder i respektive fall behöver genomföras.

Mål för studien

Den övergripande målsättningen för åtgärdsvalsstudien är att genom fyrstegsprincipen kunna identifiera trafikslagsövergripande åtgärder och kombinationer av åtgärder som ger:

  • Ökad tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan samt
  • Förbättrad trafiksäkerhet och kapacitet

Åtgärderna som föreslås ska motiveras utifrån att de bidrar till ett samhällsekonomisk effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem.

Rekommenderade åtgärder

Hela sträckan är lång och rekommenderade åtgärder är många och innefattar alla typer av åtgärder enligt fyrstegsprincipen: Från beteendepåverkan, enskilda kollektivtrafikåtgärder, ombyggnationer av korsningar och sträckor till nybyggnation av förbifart utanför Lidköping. I detta avsnitt sammanfattas de åtgärder som innebär om- och nybyggnation av sträckor och innebär större investeringar. Hela sträckan har delats upp i 14 delsträckor med olika förutsättningar och åtgärdspaket kopplade till dem.

Grästorp – Lidköping: Nio åtgärdspaket på olika delsträckor föreslås. Av dessa har sträckan mellan Håsten och väg 2561 utanför Grästorp potential att höja hastighetsstandard till 100 km/h. Åtgärden ger hög måluppfyllelse. En samlad effektbedömning (SEB) har genomförts och är under granskning. Preliminära resultat visar att åtgärden är lönsam. Övriga delsträckor fram till Lidköping bedöms ha låg potential för 100 km/h och/eller att Försvarsmaktens intressen gör att mittseparering inte är möjlig, vilket innebär att hastighetsstandard 80 km/h föreslås. På dessa sträckor föreslås dock åtgärdspaket som innefattar korsnings-, hållplatsåtgärder etc., som kan höja trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Förbi Lidköping: Delen av sträckan går från Björksäter till Alebäcksrondellen, se Figur 2 nedanför. Tre åtgärdspaket föreslås och en kort sammanfattning av dem och bedömd måluppfyllelse följer:

  1. Kort sikt: Åtgärder med fler körfält i Ågårdsrondellen, Ljunghedsrondellen och Ågårdsbron för att förbättra framkomlighet. Föreslås genomföras på kort sikt för att säkerställa kapacitet i väntan på långsiktig lösning.
  2. Genomfart: Åtgärder på befintlig sträcka av väg 44 genom Lidköping (Figur 2, röd sträckning). Höjd hastighet mellan Björksäter och Ågårdsrondellen, Förbättrad framkomlighet över Ågårdsbron samt mittseparerat mellan Ljunghedsrondellen och Skararondellen. Ger hög måluppfyllelse men barriäreffekter på befintlig sträckning bedöms kunna öka. Preliminära resultat av samlad effektbedömning visar på att åtgärdspaketet är lönsamt.
  3. Förbifart: Ny förbifart söder om Lidköping enligt sedan tidigare utpekad vägkorridor (Figur 2, blå korridor). Huvuddelen, ca 6 km, föreslås få vägstandard mötesseparerad 2+1-väg med 100 km/h. Nya cirkulationsplatser anläggs vid anslutning till befintlig väg 44 i väster, väg 2602 (Härenevägen) och ansluter till Alebäcksrondellen i öster. Paketet innebär även att kommunen tar över befintlig väg 44 mellan Ågårdsrondellen och Skararondellen och anpassar till hastighetsstandard 60 km/h. Åtgärdspaketet bedöms ge hög måluppfyllnad, och ger positiva förutsättningar för Lidköpings planerade stadsutveckling. Dock ger åtgärden upphov till nya barriäreffekter och gör intrång i orörd mark. Preliminära resultat av samlad effektbedömning visar att åtgärdspaketet är lönsamt.

I detta skede bedöms att åtgärdspaket Genomfart och Förbifart, förbi Lidköping innebär så pass omfattande investeringar att de med säkerhet behöver hanteras som namngivna objekt i regional plan för transportinfrastruktur och där prioriteras mot andra namngivna objekt. För dessa tre åtgärdspaket har samlade effektbedömningar gjorts. Resultaten visar på lönsamhet men de är preliminära och ska granskas vidare under början av 2024. Övriga rekommenderade åtgärder inom Lidköpings kommun bedöms i dagsläget ligga under gränsen för namngivna objekt, men detta kan förändras när ytterligare utredningar gjorts.

Figur 2: Illustration omfattning åtgärdspaket genomfart (röd streckad linje) och förbifart (blå korridor)

Förslag på inriktning

I åtgärdsvalsstudien föreslås att samtliga rekommenderade åtgärder utreds vidare. Studien tar inte ställning till om väg 44 förbi Lidköping fortsatt ska gå enligt befintlig genomfart eller om en ny förbifart bör anläggas. Däremot påtalar studien vikten av att åtgärder på kort sikt genomförs på Ågårdsbron och i anslutande cirkulationsplatser oavsett vilken sträckning förbi Lidköping som väljs.

Kontakt

Martin Björklund

Titel: Samhällsplanerare

Enhet: Samhälle

E-post: Martin.Bjorklund@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se