Uranus/Vulcanus - Röda husen

livetpakrukmakargatan

Det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen, "Livet på Krukmakargatan"

I Lidköpings stadskärna ligger de "röda husen". Nu planeras en omvandling av kvarteren där befintliga hus tas tillvara och rustas upp, samtidigt som ny bostadsbebyggelse sluter kvartersbildningen.

Information om projektet

Samhällsbyggnad fick i juni 2021 i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för att bevara de befintliga röda husen samt att förtäta i huvudsak med bostäder inom delar av kvarteren Uranus och Vulcanus i centrala Lidköping. Detaljplaneområdet utgör en första etapp i en större omvandling av de aktuella kvarteren.

Lidköpings kommun har tecknat markanvisningsavtal med Projektlaget i Lidköping AB. Projektlagets förslag Livet vid Krukmakaregatan ligger till grund för detaljplanearbetet.

Ett detaljplaneförslag har tagits fram som har varit ute på samråd i december 2023 och januari 2024. Myndigheter, föreningar och fastighetsägare har lämnat sina synpunkter. Dessa kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse och granskningshandlingar kommer att tas fram under våren 2024.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse. Befintliga fyra hus bevaras och dess kulturhistoriska och historiska värden säkerställs genom detaljplanebestämmelser. Det möjliggörs för ny bebyggelse för att återigen sluta befintligt kvarter samt ansluta till befintlig stadsbild och skapa en enhetlig stadsmiljö. För att möjliggöra för ny bebyggelse krävs viss ombyggnation av gator inom planområdet. I samband med ombyggnationen föreslås även en omgestaltning av gatorna.

Planeringsskede

Samråd var mellan den 9 december 2023 till och med den 19 januari 2024. Granskning av detaljplanen under våren 2024. Detaljplanen beräknas antas i kommunfullmäktige under sommaren/hösten 2024.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

Mer information

Stadsutvecklingsplan

Kvarteren är utpekade i stadsutvecklingsplanen där huvudändamålet är blandad stadsbebyggelse med centrumfunktioner. Tävlingsområdet ligger inom området som omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. De röda husen har ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras.

Markanvisningstävling

Kommunens ambition var att i tidigt skede genomföra en markanvisningstävling i två steg. Detta för att utse mest lämpade projektteam med projektidé som ska ligga till grund för fortsatt planarbete. I februari 2022 startade steg ett, prekvalificeringen inför markanvisningstävling. I denna skulle projektteam och projektidé presenteras. En jury valde ut tre förslag som prekvalificerade sig till steg två, markanvisningstävlingen.

Uppgiften i markanvisningstävlingen bestod i att projektidén från prekvalificeringen skulle utvecklas, förfinas och omvandlas till ett genomförbart stadsutvecklingsförslag där de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna används på ett respektfullt sätt. Under markanvisningstävlingen valde ett av projektteamen att avbryta tävlingen.
Markanvisningstävlingen avslutades den 18 oktober.

Den 27 oktober hölls bedömningsdag då juryn utsåg förslaget Livet på Krukmakaregatan som vinnare. Den 8 november tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag på markanvisningsavtal med det vinnande bidraget, Projektlaget i Lidköping AB.

Förslaget Livet på Krukmakaregatan kommer att ligga till grund för kommande detaljplan där byggherren med projektteam erbjuds att delta i detaljplaneprocessen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Livet vid Krukmakaregatan_A1.pdf Pdf, 27.2 MB. 27.2 MB 2022-11-08 11.33
Livet vid Krukmakaregatan_A4.pdf Pdf, 560.8 kB. 560.8 kB 2022-11-08 11.33
tävlingsprogram.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2022-11-08 11.33
utlåtande_bedömning_steg_2.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2022-11-10 07.47
Samhällsbyggnadsfrukost_6okt..pdf Pdf, 14.1 MB. 14.1 MB 2023-10-06 14.27
Vattenförbättrande åtgärder i Lidköpings kommun - Slutrapporten.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-11-08 15.18
Samhällsbyggnadsfrukost_24april.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2024-04-25 08.57
Åtgärdsvalsstudie 2024.pdf Pdf, 19.2 MB. 19.2 MB 2024-06-10 14.57

Kontakt

Mariette Johnsen

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Mariette.Johnsen@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se