Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

Nya sjönära bostäder planeras i Sjölunda.

Information om projektet

Planområdet ligger i Sjölunda, cirka 5,5 kilometer norr om Lidköping centrum och omfattar del av fastigheten Led 2:4, som består av avverkad skogsmark. Planområdet avgränsas i norr av befintlig bebyggelse i anslutning till Sjölunda semesterhem, i öst av strandskyddsgränsen mot Vänern, i söder av naturområde som ägs av kommunen och i väst av Sjölundavägen.

Förslaget innehåller cirka 150 nya bostäder som fördelas i flerbostadshus i två till sex våningar men medger även exempelvis parhus eller radhus i en våning. Den högre bebyggelsen placeras i mitten av området för att sedan trappas ner mot norr och söder för att möta befintlig bebyggelse. Bebyggelsen ska placeras så det finns genomsikt från Sjölundavägen och gång- cykelvägen till Vänern. Den högre bebyggelsen ska utformas varsamt med hög detaljeringsgrad och materialitet. Utemiljön ska bestå av en grön gårdsmiljö med möjlighet till lek och gemensam utevistelse.

Planen kan möjliggöra attraktiva boenden för en bred målgrupp och ge möjlighet för fler människor att bosätta sig i området. Detaljplanen är flexibelt utformad för att kunna möta marknadens behov och förutsättningar.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder på del av Led 2:4 med visst inslag av centrumverksamhet. Området ska bidra med en högre och tätare exploatering.

Planeringsskede

Under oktober-november 2023 var detaljplanen ute för samråd. Planen arbetas nu om inför granskningen. För närvarande finns ingen tidsplan när granskning kommer att ske.

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Karta

Handlingar och underlag

Kontakt

Erik Hallberg

Titel: Planarkitekt

Enhet: Samhälle

E-post: Erik.Hallberg@lidkoping.se

Kontakt

Malin Lorentsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Enhet: Samhälle

E-post: malin.lorentsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se