Dygnet-runt-verksamhet

I Lidköping finns dygnet-runt-verksamheten Gröna fyren.

I Lidköping finns Gröna fyren som är en dygnet-runt-öppen verksamhet. Den vänder sig till barn vars föräldrar arbetar kvällar, nätter eller helger. Verksamheten erbjuder omsorg för barn från ett års ålder upp till och med årskurs sex.

Barn mellan ett och fem år har sin förskoleplats på Gröna fyren även dagtid om behov finns. Barn som går på fritidshem erbjuds vid behov skjuts med taxi mellan fritidshem/skola och Gröna fyren.

Gröna fyrens lokaler finns i anslutning till Ängsholmens förskola. Under dagtid samarbetar personalen på de båda förskolorna.

Begränsat antal platser

Gröna fyren har ett begränsat antal platser och därför kan det vara kö. Det gör också att vi inte kan erbjuda plats för barn från andra kommuner. Verksamheten vänder sig inte heller till föräldrar som studerar eller har praktik på obekväm tid.

Har du har en plats på Gröna fyren men inte nyttjat den på två månader sägs ditt barns placering upp för att ge plats åt barn som står på kö.

Ansöka om plats på Gröna fyren

Ansökan gör du via e-tjänsten Självservice förskola och fritids. Söker du plats för barn i åldern 1-6 år är det viktigt att du även gör en ansökan om plats på en ”vanlig” förskola.

Har vi inte möjlighet erbjuda plats på Gröna fyren är vi är skyldiga att erbjuda plats på en annan förskola under dagtid. Lägg till den ”vanliga” förskolan som alternativ två i din ansökan.

Gröna fyren, Mossvägen 2, 531 53 Lidköping

Inledning

Kommunen ska enligt kap. 25, § 5 Skollagen (2010:800) sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

Med sträva efter menas att en kommun ska ha ambitionen att tillhandahålla omsorg även under obekväm arbetstid för de familjer som har behov av det. Det är viktigt att notera att bestämmelsen inte innebär någon rättighet för vårdnadshavare att få omsorg på obekväm arbetstid. Vårdnadshavare har eget ansvar att lösa detta omsorgsbehov för sina barn.

Allmänt om verksamheten

Lidköpings kommun erbjuder Gröna fyrens förskola som är en dygnet-runt-öppen verksamhet. Den vänder sig till barn vars föräldrar arbetar kvällar, nätter eller helger.

Verksamheten har öppet dygnet runt på vardagar, helger och röda dagar.

Verksamheten erbjuder omsorg för barn från ett års ålder upp till och med årskurs sex samt efterföljande sommarlov. Gröna fyren finns på Mossvägen 2 i centrala Lidköping.

Rätt till plats

Verksamheten vänder sig till vårdnadshavare med barn som är folkbokförda inom Lidköpings kommun vars ordinarie arbete är förlagt till kvällar, nätter och helger.

Vårdnadshavares situation ska vara sådan att behovet av omsorg på obekväm arbetstid är regelbundet och kontinuerligt återkommande:

  • Minst ett förordnande på tre månader ska innehas för att rätt till plats i omsorg på obekväm arbetstid ska anses föreligga.

Den eller de som, enligt ovan, anmäler behov av omsorg på obekväm arbetstid ska styrka behovet med:

  • Arbetsgivarintyg, som bekräftar arbete på obekväm tid.
  • Arbetstidsschema

Vid två sammanboende vårdnadshavare ska båda lämna intyg från arbetsgivaren som styrker att man innehar arbete på obekväm arbetstid.

Läsårsvis, inför varje höst, eller när ett förordnande förändras ska förnyade intyg och scheman som styrker fortsatt behov lämnas in. Görs inte detta kan placeringen sägas upp då behov inte längre kan påvisas. Administrationen kan när som helst kontrollera förhållandena hos arbetsgivaren.

Barn 1-5 år har sin förskoleplats på Gröna fyren även dagtid om behov finns. Barn som går på fritidshem erbjuds vid behov skjuts med taxi mellan fritidshem/skola och Gröna fyren.

Verksamheten vänder sig inte till vårdnadshavare som studerar eller har praktik på obekväm tid.

Vistelsetider

Placeringstid bestäms av ansvarig rektor i samråd med vårdnadshavare. Det är vårdnadshavares arbetstider samt resor till och från arbetet som ligger till grund för barnens placeringstider.

Schemaändringar ska meddelas verksamheten minst 14 dagar i förväg för att omsorg ska kunna garanteras. Akuta schemaändringar ska skyndsamt meddelas verksamheten och godkännas av administratör eller rektor, men i dessa fall kan omsorg inte alltid garanteras. Schemaändringar inför sommaren ska lämnas in senast fyra veckor innan.

Verksamheten har öppet storhelger och under sommaren. Undantag på två veckor under sommaren som bestäms i samband med ordinarie sommarsamordning.

Frånvaro

Vårdnadshavare ska snarast meddela förskola om barnet är sjukt och inte kommer. Om barnet blir sjukt under pågående omsorgspass har personalen rätt att ringa efter vårdnadshavaren, eller den som vårdnadshavare utsett, som då är skyldig att hämta barnet. Är vårdnadshavare sjukskriven får barnet komma fem timmar per dag, dock inte under obekväma tider. Barn som går på fritids vistas endast på Gröna fyren under obekväma tider och får därför inte vistas där vid vårdnadshavares sjukskrivning.

Ansökan

Ansökan sker i enlighet med ordinarie ansökningsförfarande för förskola och fritidshem. Det finns endast ett begränsat antal platser och sökande till verksamheten omfattas inte av platsgarantin. När ledig plats uppstår erbjuds det barn som står i tur. Undantag kan förekomma på samma villkor som vid förskola på dagtid.

Har Lidköpings kommun inte möjlighet erbjuda plats på Gröna fyren för barn 1-5 år, är kommunen skyldig att erbjuda plats på en annan förskola under dagtid. Barnen står kvar i kön till Gröna fyren tills plats kan erbjudas. För barn 6-12 år sker ingen förändring. De behåller sin fritidshemsplacering och står kvar i kön till Gröna fyren.

Avgifter

Avgift för verksamheten debiteras enligt Lidköping kommuns taxa. Maxtaxa appliceras. Erhåller barnen både dag- och nattverksamhet debiteras ingen extra avgift.

Taxiresor

Barn som går på fritidshem erbjuds vid behov skjuts med taxi mellan fritidshem/skola och Gröna fyren. Taxiresor erbjuds inte till och från bostaden.

Om barnet inte kommer direkt från fritidshem/skola ombesörjer vårdnadshavare att barnet kommer till Gröna fyren.

Vid frånvaro ansvarar vårdnadshavare för att avboka taxiresa.

Uppsägning

Uppsägning av plats sker på samma villkor som för dagplacering på förskola och skolbarnsomsorg, antingen via e-tjänsten eller på särskild blankett. Uppsägningstiden är en månad och räknas från det datum uppsägningen inkom till kommunen.

Om platsen utan särskilda skäl inte har nyttjats under två månader sammanhängande tid kan platsen sägas upp av kommunen med omedelbar verkan, då behov inte längre kan anses föreligga. Ordinarie uppsägningstid appliceras.

Plats i omsorg på obekväm arbetstid upphör vid föräldraledighet och måste sökas på nytt vid behov.

Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör måste barn 1-5 år snarast ansöka om plats på en dagöppen förskola. Barn 6-12 år säger upp platsen på Gröna fyren via e-tjänsten eller på särskild blankett.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se