Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsans uppgift är att underlätta och stödja barns och elevers utveckling och lärande. Barn- och elevhälsan arbetar också med att stärka personalen och stötta dem i deras yrkesroll.

Barnhälsoteam

Varje förskola i Lidköping har ett barnhälsoteam. I teamen ingår alltid rektor och specialpedagog, även förskollärare kan vara delaktiga. Barnhälsoteamet är med i verksamheten och stödjer arbetet utifrån barnens bästa.

Elevhälsoteam

Alla skolor i Lidköping har ett elevhälsoteam. I teamet finns till exempel specialpedagog, kurator, skolsköterska och psykolog. Teamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Vad gör de olika yrkesrollerna?

Skolsköterska

Skolsköterskan står för elevhälsans medicinska insats tillsammans med skolläkare. Den så kallade skolhälsovården.

Skolhälsovården följer upp och fortsätter barnhälsovårdens (BVC) arbete från 6 års ålder genom bland annat det nationella vaccinationsprogrammet och genom rekommenderade hälsobesök i olika årskurser.

Skolsköterskan har öppen mottagning för spontana besök och erbjuder enklare sjukvård, rådgivning och stöd och samarbetar med landstingets hälso- och sjukvård och flertalet andra aktörer.

Specialpedagog

Specialpedagogens uppdrag är att tillsammans med övriga pedagoger och rektor skapa en miljö för lärande där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.

Specialpedagogen bidrar till att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta kan ske genom observationer, pedagogiska utredningar och handledning.

Specialpedagog i förskolan

Specialpedagog i förskolan arbetar förebyggande genom verksamhetsbesök och samtal med pedagoger. Även i förskolan arbetar specialpedagogen tillsammans med förskolechef och övriga pedagoger för att skapa en miljö för lärande där alla barn känner sig inkluderade och delaktiga.

Skolkurator

Skolkuratorn ger stöd och råd till elever i situationer som påverkar skolan. Det kan handla om frågor som rör kompisar, att du upplever dig utsatt eller om du känner dig nedstämd, orolig eller stressad. Skolkuratorn finns som stöd när det är problem inom familjen och kan också informera och vara till hjälp i kontakt med övriga stödinsatser i samhället.

Hur ofta kuratorn finns på plats skiljer sig mellan skolorna, så kolla vilka tider som kuratorn finns på din skola. Både föräldrar och elever kan ta kontakt med kurator.

Skolpsykolog

Skolpsykologen ger råd och stöd till dig i skolan för att främja inlärning och utveckling. Du kan även vända dig till psykologen på skolan för hjälp i frågor som rör din psykiska hälsa och situation i skolan.

Skolhandledare

Skolhandledare arbetar med professions- och verksamhetsutvecklande handledning inom Sektor bildning. På uppdrag av rektorer handleder skolhandledare personal enskilt eller i grupp.

Utredare

Utredarens arbete utgår från vårdnadshavares ansökan om en plats av särskilda skäl på förskola/fritidshem. Det kan handla om ett enskilt barns utvecklingsbehov eller ett barns behov utifrån en specifik livssituation.

Samordnare/mötesledare

Samordnare/mötesledare på barn- och elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor med att kalla samman, leda och föra anteckningar eller protokoll i möten kring barn eller elev. Det kan vara interna möten inom Sektor bildning eller med externa samverkansparter som till exempel Västbus.

Musikterapeut

Musikterapeuten arbetar med funktionsinriktad musikterapi, FMT. Det är en musikterapiform med tydlig struktur, där man under trygga och lustbetonade former skapar förutsättningar och motivation att utveckla färdigheter som motorik, kroppsuppfattning, koncentration med mera.

Sockerbruksgatan 1C
531 40 Lidköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se