Kapitalförvaltning

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt befintlig riktlinje ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde miljoner kronor

Innehav

Tillgångsslag

Marknadsvärde per 2023-08-31 (miljoner kronor)

Anskaffningsvärde (miljoner kronor)

Svenska aktier

941,3

454,4

Globala aktier

1039,9

375,5

Tillväxtmarknader

185,5

121,6

Summa aktieplaceringar

2 166,7

951,5

 

 

 

Räntor

43,3

40,4

Alternativa räntor

1096,1

1 000,6

Alternativa tillgångar

265,0

250,0

Summa räntor och alternativa tillgångar

1 404,5

1 291,0

 

 

 

Summa

3 571,2

2 242,4

Totalt är 2 166,7 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar 61 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 404,5, miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar 39 procent av kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

Historisk värdeutveckling

År

Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)

Utveckling sen föregående år

2022

3 297

-10,30%

2021

3 676

19,50%

2020

3 075

7,0%

2019

2 873

18,2%

2018

2 431

-2,4%

2017

2 492

8,4%

2016

2 298

6,8%

2015

2 152

3,6%

2014

2 078

10,2%

2013

1 886

14,5%

2012

1 647

8,6%

2011

1 517

-14,4%

2010

1 772

10,1%

Hållbara placeringar

Kommunen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög och långsiktig avkastning.

Medlen inom kapitalförvaltningen ska därför placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten Systainalytics. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande. I samband med denna genomgång gör Agenta även en uppföljning av koldioxidavtryck, exponering mot fossila bränslen och hållbara lösningar kopplat till kommunens placeringar.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

Värdeutveckling

Kommunens förvaltade kapital uppgick per den 31 augusti till ett marknadsvärde om 3 571,2 mnkr. Orealiserade vinster, skillnaden mellan kapitalets marknadsvärde och anskaffningsvärde, uppgick till 1 328,8 mnkr. Kapitalet har ökat i värde med 274,2 mnkr sedan årets ingång då marknadsvärdet var 3 297,0 mnkr. Inga omallokeringar, det vill säga inga flytt mellan de olika tillgångsslagen, har ännu skett under året. Således har inga vinster eller förluster realiserats.

Dom finansiella marknaderna har under året stabiliserat sig. Den kraftiga inflationsuppgången som följde på leveransstörningar och omfattande finans- och penningpolitiska stimulanser under pandemin toppade under 2022. Inflationen väntas nu successivt falla tillbaka, bland annat som en följd av centralbankernas aggressiva styrräntehöjningar. Svensk inflationstakt har överstigit den i omvärlden, men det mesta talar för att inflationen faller även här och ger Riksbanken utrymme att under nästa år sänka styrräntan. Innan dess förväntas en eller möjligtvis två räntehöjningar till, inte minst i syfte att vända trenden för kronan som har tappat i värde mot flertalet stora valutor. En global konjunkturavmattning kommer att tynga företagens intäkter, men fallande räntor under 2024 bör överväga det och bidra till positiva finansiella marknader.

Kapitalförvaltning - en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kommunens totala portfölj har under året haft en positiv utveckling och ökat med 8,3 procent, detta är 0,7 procentenheter sämre än jämförelseindex som ökat med 9,0 procent. Kommunens långsiktiga mål, att över en femårsperiod realt avkasta minst 3 procent, överträffas med god marginal - portföljen har de sista fem åren haft en genomsnittlig årlig avkastning om 6,1 procent. Detta är 0,3 procentenheter sämre än index. En anledning till avvikelsen är att kommunens portfölj under en längre tid haft lägre risk än index.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 31 december 2022.

Förvaltarresultat

Marknad

Utveckling portföljen (%)

Utveckling index (%)

Svenska aktier

7,4

6,8

Globala aktier

15,0

22,1

Tillväxtmarknader

11,4

9,9

Räntor

1,8

0,9

Alternativa räntor

3,9

2,3

Alternativa investeringar

5,3

3,5

Totalportföljen

8,3

9,0

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se