Kapitalförvaltning

Lidköpings kommun sålde under 1997 aktier i Gullspångs kraft. Det gav ett kapital som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning 1998-2000 uppgick till 1402 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutar om riktlinjer

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de riktlinjer som gäller för kommunens finansiella placeringar. Placeringarna sker utefter ett långsiktigt, etiskt och hållbart perspektiv. Enligt befintlig riktlinje ska 60 procent av kapitalet i normalfallet vara placerat i aktiefonder och 40 procent i lågrisktillgångar.

Med lågrisktillgångar avses i det här fallet likvida medel, räntebärande värdepapper och alternativa tillgångar. Alternativa tillgångar är placeringar som inte tillhör de traditionella tillgångsslagen aktie- och räntefonder, exempelvis fastigheter och hedgefonder.

Riktlinjen tillåter ett maximalt utrymme för aktier uppgående till 80 procent, samt att kommunens tillgångar får placeras till 100 procent i räntebärande tillgångar. Detta ger en möjlighet att kunna agera utefter marknadens svängningar. Förändring av innehaven sker först efter extern rådgivning och beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Sedan 2010 anlitar kommunen Agenta som rådgivare och förvaltare av kapitalet. Agenta grundades 2005 och är en oberoende rådgivare till institutionella kapitalägare avseende finansförvaltning. Sedan 2006 bedrivs tillståndspliktig verksamhet och bolaget står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn.

Innehav

Marknadsvärde miljoner kronor

Innehav

Tillgångsslag

Marknadsvärde per 2022-12-31 (miljoner kronor)

Anskaffningsvärde (miljoner kronor)

Svenska aktier

876,3

454,4

Globala aktier

904

375,5

Tillväxtmarknader

166,8

121,6

Summa aktieplaceringar

1 947,1

951,5

Räntor

42,6

40,4

Alternativa räntor

1055,5

1 000,6

Alternativa tillgångar

251,8

250,0

Summa räntor och alternativa tillgångar

1 349,9

1 291,0

Summa

3 297,0

2 242,4

Totalt är 1 947,1 miljoner kronor placerade i aktier vilket motsvarar 59 procent av kapitalet. Resterande kapital, 1 349,9 miljoner kronor, är placerat i räntebärande värdepapper vilket motsvarar 41 procent av kapitalet.

Historisk värdeutveckling

Målet är att placeringarna ska möjliggöra en god avkastning och en årlig real värdestegring med minst 3 procent sett över en rullande femårsperiod. Placeringshorisonten är lång, den överstiger tio år. Enskilda år accepteras vissa kortsiktiga värdeförändringar.

Historisk värdeutveckling

År

Marknadsvärde per 31/12 (miljoner kronor)

Utveckling sen föregående år

2022

3 297

-10,30%

2021

3 676

19,50%

2020

3 075

7,0%

2019

2 873

18,2%

2018

2 431

-2,4%

2017

2 492

8,4%

2016

2 298

6,8%

2015

2 152

3,6%

2014

2 078

10,2%

2013

1 886

14,5%

2012

1 647

8,6%

2011

1 517

-14,4%

2010

1 772

10,1%

Hållbara placeringar

Kommunen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som en förutsättning för långsiktig tillväxt. Företag som förmår balansera ekonomi, ekologi och socialt ansvar har goda möjligheter till hög och långsiktig avkastning.

Medlen inom kapitalförvaltningen ska därför placeras på ett sätt som ger en effektiv riskspridning samtidigt som företagen som kommunen investerar i ska verka för god etik. Det innebär att företagen ska efterleva de internationella konventioner som Sverige undertecknat. Det avser bland annat konventioner om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, ILO-konventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption. Dessutom undviker kommunen placeringar i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom områdena alkohol, tobak och krigsmateriel.

Genom kommunens rådgivare och förvaltare Agenta sker ett aktivt arbete med etikfrågor bland annat med hjälp av etikkonsulten Systainalytics. Arbetet inkluderar en genomgång av innehaven i alla aktie- och räntefonder två gånger per år för att säkerställa att kommunens höga krav på etik efterlevs. Etikklassificering av företag ändras löpande både i takt med åtgärder hos bolagen men även kring nya konventioner. Det innebär att etikarbetet måste vara levande. I samband med denna genomgång gör Agenta även en uppföljning av koldioxidavtryck, exponering mot fossila bränslen och hållbara lösningar kopplat till kommunens placeringar.

Om det visar sig att kommunen har placeringar som inte längre uppfyller de etiska kraven startar en aktiv dialog med det bolaget om vilka åtgärder som krävs för att uppnå kriterierna. På detta sätt ger etikarbetet upphov till förbättrad etik och hantering direkt på bolagsnivå. Ibland blir diskussionerna fruktlösa varmed kommunens placeringar i bolaget avyttras.

Värdeutveckling

Det förvaltade kapitalet uppgick per den 31 december till ett marknadsvärde om 3 297,0 mnkr. Av dessa utgörs 1 054,6 mnkr av orealiserade vinster. Kapitalet har haft en värdeminskning med 379,0 mnkr sedan årets ingång då marknadsvärdet var 3 676,0 mnkr. Under året har det skett omallokering av kapitalet vid tre tillfällen. Omallokering innebär att det skett en försäljning av innehavet inom ett tillgångsslag som omplacerats till ett annat tillgångsslag inom förvaltningen. Inga medel har således tagit ut ur förvaltningen. I maj omallokerades 150 mnkr från Tillväxtmarknader till Alternativa tillgångar. I augusti omallokerades ytterligare 100 mnkr till Alternativa tillgångar, denna gång från Alternativa räntor. Syftet med dessa omallokeringar var att närma sig den av kommunfullmäktige beslutade normalporföljen. Sedan maj 2017 har portföljen inte innehållit några alternativa tillgångar, enligt den normalportfölj kommunfullmäktige tagit beslut om ska 20 procent av portföljen vara placerat inom detta tillgångsslag. I oktober omallokerades 90 mnkr från Alternativa räntor till Svenska aktier. Syftet var att rebalansera fördelningen mellan räntor och aktier efter det att det under året varit en nedgång på aktiemarknaden.

Efter rekordåret 2021 präglades 2022 av kriget i Ukraina som i sig skapade en energikris och en inflationsspiral. Penningpolitiken tvingades hastigt att läggas om till snabba och kraftfulla räntehöjningar. Det ledde i sin tur till stora värdefall på både aktie- och räntemarknaderna samt till en försvagad krona. Trots en återhämtning under hösten slutade den svenska aktiemarknaden på minus 23 procent. Globala aktier fick stöd av kronförsvagningen och slutade på minus 9 procent, den svenska räntemarknaden slutade på rekordsvaga minus 8 procent.

2023 har börjat starkt och den svenska aktiemarknaden har efter cirka två månader, då detta skrivs, stigit cirka 10 procent. Det höga ränteläget gör att avkastningsmöjligheterna inom räntesidan förbättrats och aktiemarknaden kan gynnas av att inflationen faller tillbaka. Det finns dock flera viktiga risker som kan påverka kapitalmarknaden negativt: 1) eskalering av kriget i Ukraina, 2) centralbankers beslut kring avveckling av tidigare stödköp av obligationer, 3) om inflationen biter sig fast kommer det höga ränteläget bestå under en längre tid.

Kapitalförvaltning - en del av ekonomin

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Avkastningen från kapitalförvaltningen kan användas både till verksamhet och investeringar. På så vis får lidköpingsborna mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Samtidigt har vi ett ansvar att förvalta det väl för att kunna lämna efter oss till kommande generationer.

Förvaltarresultat

Kommunens totala portfölj har under året haft en negativ utveckling och minskat med 10,3 procent, detta är 1,5 procentenheter sämre än jämförelseindex som minskat 8,8 procent. Kommunens långsiktiga mål, att över en femårsperiod realt avkasta minst 3 procent, överträffas med god marginal då portföljen de senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig avkastning om 5,8 procent. Detta är något sämre än index som utvecklats 6,1 procent. Kommunens portfölj har dock haft en lägre risk än index.

Tabellen nedan visar hur utvecklingen varit i varje tillgångsslag jämfört med sitt respektive index per 31 december 2022.

Förvaltarreslutat

Marknad

Utveckling portföljen (%)

Utveckling index (%)

Svenska aktier

-19,3

-22,8

Globala aktier

-8,9

-6,0

Tillväxtmarknader

-4,9

-7,4

Räntor

-7,8

-7,9

Alternativa räntor

-6,6

0,8

Alternativa investeringar

0,9

2,0

Totalportföljen

-10,3

-8,8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: