Tillsyn enligt plan- och bygglagen

Byggnadsnämnden utövar tillsyn inom följande områden: ventilationskontroll, tillgänglighet, bristande underhåll med mera.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll är en återkommande kontroll som ska utföras på förskolor, skolor, vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader, samlingslokaler och liknande lokaler med 6- eller 3-års intervall beroende på typ av ventilationssystem. Det är fastighetsägarens ansvar att OVK utförs. Kontrollen ska göras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant som skickar en kopia av besiktningsprotokollet till byggnadsnämnden och fastighetsägaren som ska sätta upp ett intyg i de berörda lokalerna.

Enkelt avhjälpta hinder, tillgänglighet

'Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska avhjälpas i befintliga publika lokaler och på allmänna platser. Byggnadsnämnden har tillsynsansvar över att detta följs. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas så snart som möjligt om det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. Den som rättsligt råder över hindret är ansvarig för att det åtgärdas.

Hissar och andra motordrivna anordningar

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska besiktigas inom fastställda tidsintervaller och efter eventuella ombyggnationer för att säkerställa dess funktion och säkerhet. Det är fastighetsägarens ansvar att besiktning utförs i tid och att se till att det finns en giltig och väl synlig besiktningsskylt vid anordningen.

Olovliga byggnationer och åtgärder

Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan har utförts utan byggnämndens kännedom är detta en olovlig byggnation eller olovlig åtgärd. Det gäller också om ett bygglovs- eller anmälningspliktigt arbete har satts igång utan startbesked, om ett byggnadsverk har börjat användas utan slutbesked och om ett tillfälligt bygglov har gått ut och byggnationen fortfarande står kvar.

Bristande underhåll

Byggnadsverk, tomter, lekplatser och allmänna platser ska hållas i vårdat skick och underhållas så de tekniska egenskaperna bevaras och risk för olycksfall begränsas. En tomt kan vara ovårdad till exempel för att den är skräpig eller att en byggnad på tomten har förfallit. Växtlighet ingår inte i byggnadsnämndens tillsyn så länge växtligheten inte skymmer sikt för gatutrafik och/eller medför fara.

Misstänks att en fastighetsägare inte uppfyller en eller flera av dessa skyldigheter kan en tillsynsanmälan till byggnadsnämnden göras.

Vad händer med åtgärder som gjorts utan bygglov eller anmälan?

Miljö- och byggnämnden kan besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av byggnadens ägare när en åtgärd vidtagits som kräver bygglov, start- och slutbesked. Vid en anmälningspliktig åtgärd kan sanktionsavgift tas ut om åtgärder vidtagits utan start- och slutbesked. Hur stor avgiften blir bestäms av vad det är för åtgärd som vidtagits. Miljö- och byggnämnden kan även besluta att åtgärden ska rivas eller tas bort och förena beslutet med vite.

Övrig information

Sotning

Enligt förordningen om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att värmepannor och lokaleldstäder med tillhörande rökkanaler rengörs regelbundet. Denna rengöring kallas i dagligt tal för sotning. Kommunen ska också ansvara för att eldstäder kontrolleras från brandskyddssynpunkt. Denna kontroll genomförs i form av återkommande besiktningar och kallas för brandskyddskontroll.

I kommunerna genomförs sotning och brandskyddskontroll av sotningsföretag som har avtal med respektive kommun.

Räddningstjänsten Västra Skaraborg har mer information samt kontaktuppgift till den sotare som kommunen har avtal med för att utföra sotning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se