God man för ensamkommande barn

Barn under 18 år som kommer ensamma till Sverige utan uppehållstillstånd behöver någon som företräder dem och ser till att de får en trygg tillvaro. Därför måste alla ensamkommande barn ha en god man som kan företräda dem.

Vem kan bli god man?

Lagen säger att till god man kan den som är rättrådig, erfaren och övrigt lämplig förordnas. Överförmyndaren kontrollerar alltid att den gode mannen inte förekommer i belastningsregistret eller är aktuell hos Kronofogden. Vi kontrollerar även mot socialtjänstens register. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man.

Vad innebär det att vara god man?

Som god man har du rätt att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter. Rent praktiskt kan det handla om att du ska stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får en fungerande skolgång, företräda det vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.

Som god man har du inte någon försörjningsplikt eller ansvar för den dagliga omvårdnaden av barnet.

Detta ingår i ditt uppdrag som god man för ett ensamkommande barn:

 • Ansöka om uppehållstillstånd för barnet (om det inte görs av barnets offentliga biträde).
 • Hjälpa till i kontakter med olika myndigheter och göra de ansökningar som behövs.
 • Meddela socialtjänsten om barnet vistas i en skadlig miljö.
 • Hjälpa till i kontakter med rättsväsendet, till exempel om barnet blivit utsatt för brott eller själv har begått ett brott.
 • Planera barnets utbildning.
 • Hjälpa barnet i kontakter med hälso- och sjukvården.
 • Besluta om var barnet ska bo.
 • Förvalta barnets egendom.
 • Arbeta för att barnet kan återförenas med sina vårdnadshavare.

Som god man bör du ha goda kunskaper om:

 • vardagsekonomi och hur samhället fungerar.
 • barn i utsatta situationer och erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.
 • Migrationsverkets handläggningsförfarande och asylprocessen i övrigt.

Om du vill veta mer om vad det innebär att vara god man för ensamkommande kan du läsa mer hos Migrationsverket eller prata med någon av våra handläggare.

När och hur upphör ett godmanskap?

Ett godmanskap kan upphöra av flera orsaker:

 • När barnet fyller 18 år upphör uppdraget som god man automatiskt. Om barnet räknas upp i ålder till över 18 år av Migrationsverket fortsätter godmanskapet till överklagningsprocessen är klar.
 • Ditt uppdrag som god man upphör om barnets föräldrar eller någon som har trätt i deras ställe kommer till Sverige. Det förutsätter att vårdnadshavaren inte är förhindrad att ta hand om barnet på grund av till exempel sjukdom. Om det finns tveksamheter kring vårdnaden måste det utredas innan förordnandet för den gode mannen upphör.
 • Om barnet lämnar Sverige permanent upphör uppdraget som god man. Ett barn som lämnar sitt boende kan ibland betraktas som avviken. Men uppdraget fortsätter om barnet håller sig undan verkställigheten av ett avvisningsbeslut och troligen finns kvar i Sverige.
 • En särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn upphör om det istället utses en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. I så fall ska du avrapportera ärendet till den nya vårdnadshavaren.
 • Du har som god man rätt att bli befriad från ditt uppdrag på egen begäran. Du måste dock fortsätta till dess att en ny god man har tagit över uppdraget.
 • Om du som är god man missköter ditt uppdrag kan överförmyndaren säga upp det.

Information om feriearbete och annan inkomst (ensamkommande barn)

Överförmyndare Västra Skaraborg har mottagit information från Migrationsverket angående hur feriearbete och annan inkomst påverkar huvudmannens dagersättning.

Undantag från kravet på arbetstillstånd (AT-UND)

Om huvudmannen är 16 år eller mer behöver hen AT-UND för att få arbeta i Sverige. Huvudmän som inte fyllt 16 år behöver inte ha AT-UND för feriepraktik, enklare arbetsuppgifter eller enstaka uppdrag. Migrationsverket behöver inte godkänna anställningen men däremot behöver den gode mannen lämna ett samtycke till att du ska få jobba. Läs mer på Migrationsverkets hemsida

Dagersättning

Tänk på att inte bara lön, utan även annan ersättning som till exempel presentkort, kan påverka huvudmannens rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket. För barn under 16 år är det alltid du som god man som ansöker om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag för barnets räkning.
Du ansöker genom att skicka eller lämna in en undertecknad ansökan till Migrationsverkets mottagningsenhet där barnet är registrerat. Genom att underteckna ansökan försäkrar du att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga, och att du är medveten om att du är skyldig att anmäla sådana ändringar som kan påverka rätten till eller storleken på biståndet.

Dagersättningen är behovsprövad

När du ansöker om ersättning ska du även redogöra för eventuella tillgångar huvudmannen har eftersom dagersättning utgår ifrån den enskildes behov. Du ska därför anmäla alla förändringar när det gäller ekonomin till Migrationsverket eftersom det kan påverka dagersättningen. Om behovet eller villkoren ändras, fattar Migrationsverket ett nytt beslut.

Bidragsbrottslagen

Migrationsverket har ansvar att polisanmäla misstänkta bidragsbrott. Enligt bidragsbrottslagen kan den som med avsikt lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden dömas för bidragsbrott. Den som av grov oaktsamhet begår brottet kan dömas för vårdslöst bidragsbrott.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se