Föreningsbidrag för föreningar inom kultur och fritid

Syftet med kulturnämndens samt fritids- och föreningsnämndens stöd till föreningar är att:

 • främja berikande kultur och fritid
 • genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av berikande kultur och fritid för medborgare och besökare att ta del av eller utöva
 • skapa aktiva och engagerade medborgare vilket bidrar till delaktighet, meningsfullhet och ökad demokrati.

Kulturnämnden samt Fritids- och föreningsnämnden stöttar de föreningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

Syftet med Kulturnämndens samt Fritids- och föreningsnämndens stöd till föreningar är att:

 • främja berikande kultur och fritid
 • genom fler aktörer skapa ett utökat och bredare utbud av berikande kultur och fritid för medborgare och besökare att ta del av eller utöva
 • skapa aktiva och engagerade medborgare vilket bidrar till delaktighet, meningsfullhet och ökad demokrati.

Stöd till föreningar ges genom möjligheten att hyra kommunala lokaler och anläggningar med subventionerad hyra och med kontanta bidrag för olika ändamål.

Kulturnämnden samt Fritids-och föreningsnämnden stöttar de föreningar som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

Principerna för fördelning är:

 • Ett föreningsliv tillgängligt och öppet för alla
 • Prioritering av barn och unga
 • Jämlikhet – allas rätt att delta
 • Jämställdhet – samma rättigheter för flickor/pojkar, kvinnor/män

Kriterier för stödberättigade föreningar

Är din förening redan godkänd som stödberättigad så behöver man inte ansöka om det igen.

För att få hyra kommunala lokaler till ett subventionerat pris och ha möjlighet att söka kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och kommun ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningen lämnar.

En stödberättigad förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/eller dess verksamhet är ideell (enligt Skatteverkets definition) och föreningen får då ett särskilt organisationsnummer. För att vara stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig och därmed leva upp till följande krav (enligt Skatteverkets definition)

Ändamålskravet:

Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Verksamhetskravet:

Föreningen ska i den faktiskt bedrivna verksamheten också till minst 90-95 procent tillgodose allmännyttiga ändamål.

Öppenhetskravet

Föreningen ska vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, även om det kan finnas godtagbara naturliga begränsningar.

Fullföljdhetskravet

Föreningens inkomster ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten.

Det finns även andra krav för att vara en stödberättigad förening:

 • Föreningens verksamhet ska vara riktad till kommuninvånare i Lidköpings kommun.
 • En medlemsavgift ska tas ut.
 • Arbetssättet i organisationen ska vara demokratiskt.
 • Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till hållbar utveckling.
 • Verksamheten ska underlätta för individer med funktionsnedsättning att delta.

 • hyra lokaler och anläggningar till subventionerat pris
 • söka bidrag för utveckling
 • söka bidrag för renoveringar

Verksamhet för barn och unga

 • söka bidrag för aktiva medlemmar
 • söka bidrag för lokaler och anläggningar

Publik verksamhet

 • söka bidrag för kulturarrangemang, produktioner och program
 • söka bidrag för samlingslokaler
 • söka bidrag för lokalt kulturarv

Är din förening redan godkänd som stödberättigad så behöver man inte ansöka om det igen.

Stödberättigad förening - ansökan Länk till annan webbplats.

Grundläggande kriterier för föreningsstöd

För att få hyra kommunala lokaler/anläggningar till ett subventionerat pris och ha möjlighet att söka kontanta bidrag krävs att en förening har ansökt om att vara stödberättigad, godkänts och alltjämt lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar i enlighet med kulturnämndens respektive fritids- och föreningsnämndens Regler för föreningsstöd. Relationen mellan förening och kommun ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som föreningen lämnar.

En stödberättigad förening ska vara en ideell förening, vilket innebär att dess ändamål och/eller dess verksamhet är ideell (enligt Skatteverkets definition), och föreningen ska ha fått ett särskilt organisationsnummer från Skatteverket. För att vara stödberättigad ska föreningen även vara allmännyttig och därmed leva upp till följande krav (enligt Skatteverkets definition):

Ändamålskravet: Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Verksamhetskravet: Föreningen ska i den faktiskt bedrivna verksamheten också till minst 90-95 % tillgodose allmännyttiga ändamål.

Öppenhetskravet: Föreningen ska vara öppen för alla som delar föreningens målsättning och vill följa dess stadgar, även om det kan finnas godtagbara naturliga begränsningar.

Fullföljdhetskravet: Föreningens inkomster ska komma till användning för den allmännyttiga verksamheten.

Det finns även andra krav för att vara en stödberättigad förening:

 • Föreningens verksamhet ska vara riktad till kommuninvånare i Lidköpings kommun.
 • En medlemsavgift ska tas ut.
 • Arbetssättet i organisationen ska vara demokratiskt.
 • Verksamheten ska främja jämställdhet och mångfald, motverka diskriminering och bidra till hållbar utveckling.
 • Verksamheten ska underlätta för individer med funktionsnedsättning att delta.

För föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller dessutom att föreningen inom sin verksamhet ska leva upp till följande krav:

 • Verksamheten ska vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Verksamheten ska aktivt arbeta mot alkohol, droger, mobbning, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
 • Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska leva upp till Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

En förening kan ansöka om att bli stödberättigad och ska då uppfylla ovanstående krav. Nämnderna kan granska stödberättigade föreningar för att se om de lever upp till dessa kriterier. En förening som har brister och inte rättar till dessa inom skälig tid, upphör att vara stödberättigad.

Investeringsbidrag

Ideella föreningar kan söka investeringsbidrag för nybyggnation av anläggningar.

Syftet med bidraget är att skapa nya aktivitetsytor som genererar fler aktiviteter för barn och unga och personer med funktionsnedsättning.

Vad krävs för att få investeringsbidrag?

 • Föreningen måste vara en stödberättigad förening enligt kulturnämndens respektive fritids- och föreningsnämndens regler för föreningsstöd.
 • Byggprojekt ska gälla investering i fast egendom och fasta inventarier som är viktiga i föreningens kärnverksamhet.
 • Kostnaden för projektet ska vara över 500 000 kronor.
 • Föreningen äger anläggningen som ansökan gäller.
 • Ansökan ska göras före planerad byggstart, byggnationen får inte vara påbörjad om det inte råder speciella omständigheter.
 • Föreningen ska ge kulturnämnden respektive fritids- och föreningsnämnden insyn i föreningen för att kunna granska verksamheten. Oriktiga uppgifter i ansökan eller felaktig användning av stödet kan göra att föreningen blir återbetalningsskyldig.
 • Föreningen ska kvartalsvis inkomma med uppgifter om projektets framskridande och som visar att plan och budget följs.
 • Föreningen ska inkomma med slutrapport när projektet är klart.

Vilka investeringsprojekt prioriteras?

Prioritering sker utifrån fritids- och föreningsnämndens prioriterade mål i kommunens aktuella budget.

Prioritering sker också utifrån:

 • Omfattningen av aktiviteter för barn och unga (7-25 år) eller personer med funktionsnedsättning i anläggningen.
 • Tillgången på anläggningar i kommundelen.
 • Tillgången på anläggningar av den aktuella typen.
 • Föreningens möjlighet att bidra till finansieringen genom eget arbete och eget kapital.
 • Verksamheter som kommunen i nuläget inte tillhandahåller anläggningar för.

Dessutom prioriteras byggprojekt som innehåller energibesparande-, miljö-, brandskydds- eller tillgänglighetsåtgärder.

Hur mycket kan föreningen/organisationen få i investeringsbidrag?

Kostnaden för projektet ska vara över 500 000 kronor. Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och begränsas av kommunens budget.

Kommunal borgen

Ideella föreningar och organisationer kan söka lånegaranti i form av kommunal borgen för nybyggnation av anläggningar.

Vad krävs för att få kommunal borgen?

 • Föreningen måste vara en stödberättigad förening enligt kulturnämndens respektive fritids- och föreningsnämndens regler för föreningsstöd.
 • Det ska finnas ett officiellt styrelsebeslut om borgensansökan till kommunen.
 • Föreningen ska godta och uppfylla kraven i kommunens riktlinje för borgensåtaganden.

Hur stort lån med kommunal borgen kan föreningen ta?

Lånets storlek bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och utifrån kommunens ram för lån med kommunal borgen.

En ansökan ska innehålla

 • Föreningsinformation (namn, firmatecknare, organisationsnummer)
 • Föreningens stadgar.
 • Beskrivning av föreningens behov av investeringsstöd.
 • Protokoll från styrelsemöte som visar på föreningens beslut om ansökan
 • Ekonomisk kalkyl som visar finansiärer, eventuell egen finansiering och ansökt bidrag
 • Driftsbudget för anläggningen som innehåller kostnader för amortering och ränta. Det ska tydligt framgå vilken del av driftsbudgeten som baseras på eventuell affärsverksamhet.
 • Balans- och resultaträkning senaste 5 åren
 • Årsmötesprotokoll.
 • Verksamhetsberättelse.
 • Revisionsberättelse.

Avtal tecknas i varje enskilt fall och kan reglera bland annat följande:

 • Möjlighet till nyttjandet av lokalen för andra föreningar.
 • Hyressättning i lokalen, för att eventuellt likna kommunens hyressättning.
 • Nyttjandet för verksamhet riktad till barn och unga samt funktionsnedsatta.
 • Försäkring.
 • Återrapportering och kvartalskontroll av projektet.
 • Återbetalningskrav.
 • Slutrapportering.
 • Kommunens krav på insyn i föreningen.

Bidraget för elitidrott från Lidköpings kommun syftar till att ge idrottsföreningar och/eller idrottsutövare ett stöd i att bedriva verksamhet på nationell elitnivå.

Bidraget kan ges till medlemsföreningar i Riksidrottsförbundet RF som har ett lag eller medlem på högsta nationella seniornivå. Bidraget betalas ut för elitaktiva föreningsmedlemmar med ett maxbelopp per lag och per förening.

Bidrag kan sökas för:

 • Individuella idrottare som tävlar på lägst nationell seniormästerskapsnivå och tillhör topp 10 i Sverige.
 • Lagidrotter i den högsta serien. Lagidrotter i de två högsta serierna i de stora lagidrotterna (de 10 största idrotterna enligt RF:s statistik).

Ansökningen kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • I vilken utsträckning tävlandet sker på den högsta nivå, sanktionerat av berört specialförbund, där segrande lag är officiella svenska mästare.
 • I det fall ett nationellt förbund ställer krav på elitlicens ska detta krav vara uppfyllt för att elitbidraget ska beviljas.

Ansökan som gäller lagidrott lämnas in senast två månader innan aktuell seriestart.

Ansökan som gäller individuell idrott lämnas in senast två månader efter aktuell säsongsavslutning.

Här ansöker du om bidrag för elitidrott Länk till annan webbplats.

Bidrag för friluftslivsutveckling

Bidrag för friluftsliv kan ges för särskilda satsningar i syfte att utveckla och tillgängliggöra friluftslivet för medborgare och besökare i Lidköpings kommun.

Bidrag kan sökas för insatser som:

 • värnar det enkla, naturnära och långsiktiga hållbara friluftslivet
 • främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv
 • främjar ett tryggt och säkert friluftsliv
 • bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv
 • verkar för en ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • i vilken utsträckning insatsen uppfyller något av de 10 friluftspolitiska målen.
 • i vilken utsträckning insatsen har barn- och ungdomsprofil
 • i vilken utsträckning insatsen riktar sig mot målgrupper som står långt ifrån friluftslivet
 • i vilken utsträckning insatsen sker i samverkan

Här kan du anmäla behov av gräsklippning av föreningsägda gräsplaner

Kostnad för säsongen 2024

 • 11 142 kronor per säsong och plan
 • faktureras efter säsongsslut

Här anmäler du behov av gräsklippning Länk till annan webbplats.

Bli stödberättigad förening

För att få hyra kommunala lokaler till ett subventionerat pris och ha möjlighet att söka kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever upp till kriterierna för stödberättigade föreningar.

Ansök senast en månad innan första bidragsansökan.

Bidrag för aktiva medlemmar

Ansökan senast 1 oktober

Bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar

Ansökan senast 1 oktober

Bidrag för kulturarrangemang, produktioner och programverksamhet

Ansökan senast 1 oktober eller löpande under året.

Bidrag till samlingslokaler

Ansökan senast 1 oktober.

Bidrag för det lokala kulturarvet

Ansökan senast 1 oktober.

Bidrag för utveckling

Ansökan löpande under året.

Bidrag för renoveringar

Ansök senast (1 maj) eller 1 december.

För föreningar med barn- och ungdomsverksamhet gäller dessutom att föreningen inom sin verksamhet ska leva upp till följande krav:

 • Verksamheten ska vara förenlig med FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Verksamheten ska aktivt arbeta mot alkohol, droger, mobbning, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
 • Idrottsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska leva upp till Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

En förening kan ansöka om att bli stödberättigad och ska då uppfylla ovanstående krav. Kultur- och fritidsnämnden kan granska stödberättigade föreningar för att se om de lever upp till dessa kriterier. En förening som har brister och inte rättar till dessa inom skälig tid, upphör att vara stödberättigad.

 • Ekonomiska föreningar
 • Politiska föreningar
 • Elevföreningar som uppbär någon form av stöd från skolan
 • Föreningar knuten till svenska försvaret
 • Supporterklubbar
 • Trossamfund

Medlemsbidrag fördelas dels till idrottsverksamhet, dels till övrig verksamhet för barn och unga. Stödet betalas ut för aktiva föreningsmedlemmar som är barn och unga 7-25 år. Budgeterade medel fördelas mellan föreningar utifrån antalet aktiva medlemmar.

För att räknas som aktiv medlem krävs att man deltagit vid minst åtta ledarledda sammankomster under ett kalenderår. En förening måste ha minst tio aktiva medlemmar för att bidrag ska betalas ut.

Alla föreningar som söker bidrag för aktiva medlemmar ska bifoga en plan över arbetet mot alkohol, droger, mobbning, diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld samt hur verksamheten bedrivs så att barn och unga med funktionsnedsättning kan delta.

Ansök senast 1 oktober

En förening som äger eller hyr en anläggning eller lokal kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen/anläggningen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och anläggningar. Bedömningen av om en lokal/anläggning är ett angeläget komplement bedöms utifrån att det dels ska finnas verksamhet för barn och unga i viss omfattning, dels att verksamheten inte kan förläggas i kommunala lokaler till följd av att de kommunala lokalerna saknar rätt funktion, saknar kapacitet eller ligger för långt bort.

Beroende på typ av lokal eller anläggning varierar nivån på bidraget.

Nivå på bidrag

Kategori

Kostnadstäckning

Maxbidrag

Nivå 1

Max 50% av godkända lokalkostnader*

200 000 SEK

Nivå 2

Max 50% av godkända lokalkostnader

150 000 SEK

Nivå 3

Max 50% av godkända lokalkostnader

100 000 SEK

Nivå 4

Max 50% av godkända lokalkostnader

75 000 SEK

Nivå 5

Max 50% av godkända lokalkostnader

50 000 SEK

Nivå 6

Max 50% av godkända lokalkostnader

25 000 SEK

* Hyra/arrende, uppvärmning, el, vatten, sophämtning, slamtömning, sotning, fastighetsförsäkring, övriga driftskostnader (t ex snöröjning, städning, planskötsel), bredband.

Föreningen ska bifoga kopior som styrker kostnaderna.

Bidrag till verksamhetslokal och anläggning kan inte sökas för lokaler som redan subventioneras av kommunen. Lokal- och anläggningsbidrag ges inte till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om en förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Vid uthyrning av lokal/anläggning minskas bidraget med 50 % av hyresintäkt som överstiger ett prisbasbelopp.

Bidrag för lokal kan bara sökas för ett ändamål – verksamhetslokal eller samlingslokal.

Om en lokal eller anläggning, som har bedömts som angelägen, inte längre prioriteras och verksamheten inte har beretts plats i kommunala lokaler, ska detta meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i regelverk eller nämndens budget.

Ansök senast 1 oktober

Föreningar som arrangerar publik kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag för arrangemang som exempelvis teaterföreställningar, konserter eller festivaler. För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong alternativt att söka vid varje enstaka tillfälle.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier

 • i vilken utsträckning arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
 • i vilken utsträckning arrangemangen är nyskapande,
 • i vilken utsträckning arrangemangen har samhällsrelevans och lokalt publikt intresse.
 • i vilken utsträckning insatsen har barn- och ungdomsprofil

Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker, är det möjligt att ansöka om en förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.

Ansök Löpande under året.

Under delegationsnivå 50 000 kr senast 1 månad före arrangemangets genomförande.

Över delegationsnivå 50 000 kr senast 3 månader före arrangemangets genomförande

En förening som äger en egen samlingslokal kan få ett bidrag för lokalkostnaderna.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • i vilken utsträckning lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler (avstånd till kommunala lokaler och nyttjandegrad)
 • i vilken utsträckning lokalen bidrar till en levande landsbygd
 • i vilken utsträckning lokalen nyttjas till barn- och ungdomsverksamhet

Bidrag till samlingslokaler kan inte sökas för sådana lokaler som redan subventioneras av kommunen. Bidrag ges inte till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Vid uthyrning av lokal/anläggning minskas bidraget med 50 % av hyresintäkt som överstiger ett prisbasbelopp.
Bidrag för lokal kan bara sökas för ett ändamål – verksamhetslokal eller samlingslokal.

Om en lokal som har bedömt ett angeläget komplement inte längre prioriteras, ska detta meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i regelverk eller nämndens budget.

Ansök senast 1 oktober.

Föreningar som gör en insats för att synliggöra, bevara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och lokala kulturhistoriska värden kan få bidrag för detta. Det gäller inte byggnadsantikvariska insatser.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande kriterier

 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att synliggöra kulturarvet,
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att bevara kulturarvet,
 • i vilken omfattning insatsen bidrar till att göra kulturarvet tillgängligt,
 • i vilken utsträckning insatsen har barn- och ungdomsprofil

Ansök senast 1 oktober.

Bidrag för utveckling kan ges för särskilda satsningar i syfte att utveckla och förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök, satsningar för att nå nya målgrupper eller insatser för hållbar utveckling, jämställdhet, mångfald eller motverka diskriminering.

Bidrag kan sökas för:

 • utbildningar som utvecklar föreningens verksamhet
 • samverkan med andra aktörer
 • nya arrangemang som bidrar till ett publikt utbud och ett destinationsvärde för Lidköping
 • insatser för att nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
 • insatser som stödjer en hållbar utveckling, jämställdhet och mångfald eller motverkar diskriminering.

Ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • i vilken utsträckning insatsen har barn- och ungdomsprofil
 • i vilken utsträckning insatsen sker i samverkan

Bidraget kan betalas ut i max tre år.

Fritids- och föreningsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta utvecklingsbidraget för insatser inom ett prioriterat område.

Ansök löpande under året.

Bidrag kan sökas till nyanläggning eller större renoverings- och underhållsarbeten på fastigheter/anläggningar som används och ägs i föreningens verksamhet. Bidrag utgår inte för eget arbete, inventarier eller till del av lokal/anläggning som används för kommersiell verksamhet t ex om förening hyr ut till näringsidkare (restaurang, butik eller annat).

Ansökan om bidrag kan inte lämnas in på redan påbörjat/avslutat arbete.

Förening som drabbas av akuta problem som måste åtgärdas omgående, har möjlighet att ansöka om bidrag i anslutning till det inträffade. Föreningen kan i detta fall få ett förhandsbesked.

Ansökan kan göras vid två tillfällen per år. Offerter ska bifogas till ansökan, vid ansökt belopp över 50 000 kronor krävs offerter från tre olika företag. Beviljat bidrag betalas ut när verifikationer, till exempel fakturakopior redovisats. Bidraget ska användas inom två år.

Ansök senast 1 maj eller 1 december.

Fritids- och föreningsnämndens relation till föreningar bygger på ömsesidigt förtroende. För att detta förtroende och allmänhetens förtroende för verksamheten inte ska rubbas, krävs vissa grundläggande regler.

 • En stödberättigad förening ska medverka vid och underlätta en granskning av om man uppfyller kultur- och fritidsnämndens kriterier för stöd.
 • Föreningar som tar emot kontanta bidrag ska kunna visa att pengarna används för avsett ändamål.
 • Kultur- och fritidsnämnden kan tillsammans med de egna revisorerna när som helst granska föreningens underlag för bidragsansökan.
 • Bidrag som betalats ut på felaktiga grunder ska betalas tillbaka.
 • En förening som har skulder till kommunen ska ha en avbetalningsplan för dessa innan bidrag kan betalas ut. Likaså ska verksamhet som föreningen tidigare sökt bidrag för ha genomförts.
 • En samarbetsorganisation eller kretsorganisation kan få kultur- och fritidsnämndens bidrag. Det förutsätter att de föreningar som är med inte söker bidrag var för sig för samma verksamhet.
 • Bidrag betalas inte ut till förening som får/fått bidrag från annan nämnd i Lidköpings kommun för samma ändamål.
 • Bidrag kan sökas och beviljas för en period om två år.

Kontakt

Ingela Ivarsson

Titel: Föreningsutvecklare

Enhet: Bildning

Tel: 0510771203

E-post: Ingela.Ivarsson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se