God man eller förvaltare: När huvudmannen avlider

När gode mannen eller förvaltaren får besked om att huvudmannen är avliden ska hen snarast meddela de anhöriga.

Enligt gällande bestämmelser ska de förvaltade tillgångarna genast efter godmanskapets eller förvaltarskapets upphörande överlämnas till någon av dödsbodelägarna. Ställföreträdaren ska upprätta en slutredovisning till och med dödsdagen.

Redovisning inklusive saldobesked och övriga verifikationer ska inom en månad insändas till överförmyndaren. Då överförmyndaren godkänt slutredovisningen översänds den tillsammans med förteckning och samtliga årsredovisningar till en företrädare för dödsboet.

Om det finns anhöriga

När huvudmannen avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet och därefter lämnar överförmyndaren inga tillstånd till uttag av huvudmannens medel. Möjligheterna att ta ut pengar från huvudmannens konto är därmed stängda. Dock kan räkningar för hyra, skatter, begravning etcetera. behöva betalas under tiden fram till dess anhöriga påträffats. Den före detta gode mannen eller förvaltaren kan överlämna dödsboets räkningar till banken, som sedan gör utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne. Den före detta ställföreträdaren ska även se till att alla autogirobetalningar avslutas.

Enligt gällande begravningslag ska den avlidne antingen kremeras eller gravsättas senast två månader efter dödsfallet. Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, till exempel att anhöriga vägrar att befatta sig med begravningen eller att inga anhöriga påträffats, är kommunen skyldig att ordna detta. I första hand är det kommunen där den avlidne senast var folkbokförd som har den skyldigheten. Det kan också bli den kommun där dödsfallet inträffade, om inte den avlidne var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Efterlämnar den avlidne enbart tillgångar som täcker begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska anmälan göras till socialnämnden och det är deras skyldighet att inge dödsboanmälan till tingsrätten. Saknas anhöriga i sådana fall behöver den före detta gode mannen inte vidtaga några åtgärder för att ordna med begravning av den avlidne. Även den detaljen kan ordnas genom socialnämndens försorg. Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

Den före detta gode mannen eller förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tiden kan den före detta gode mannen eller förvaltaren endast vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att behålla egendomen. Skuldsättning för någonting annat än begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga ska anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande enligt 11 kap 3 §, Föräldrabalken.

När anhöriga påträffas ska den före detta gode mannen eller förvaltaren omgående överlämna sin förvaltning och samtidigt redogöra för vad han eller hon gjort under tiden från dödsdagen.

Finns det anhöriga men dessa vägrar att befatta sig med den avlidne ska den före detta gode mannen eller förvaltaren kunna vända sig till socialnämnden, som enligt vad ovan sagts är skyldig att ordna med begravning. Socialnämnden ska även, enligt ärvdabalken, ta hand om den avlidnes egendom och underrätta dödsbodelägarna om dödsfallet.

Det saknas anhöriga till den avlidne

Allmänna arvsfonden ärver egendom efter personer som saknar släktarvingar och som inte har upprättat något testamente. Kammarkollegiet företräder Allmänna arvsfonden så snart det är utrett att arvsfonden är legal arvinge och dödsbodelägare.

Socialtjänsten i den kommun där den avlidne hade sin hemvist har utredningsansvaret och inhämtar en släktutredning från landsarkivet. Den som vill anmäla ett dödsfall till Kammarkollegiet måste därför säkerställa, lämpligen med socialtjänstens hjälp, att det saknas andra arvsberättigade släktingar än Allmänna arvsfonden innan dödsfallet anmälts till Kammarkollegiet

Efter att en anmälan kommit in till kammarkollegiet utser kollegiet vid behov en god man som företräder fonden vid boutredningen och sköter det praktiska arbetet med boet.

Sluträkning

Om ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats ska du inom en månads tid lämna in en sluträkning till överförmyndaren. Om du inte hinner lämna in någon sluträkning inom den här tiden måste du kontakta överförmyndaren. Orsaker till att ett uppdrag avslutas kan vara på grund av att din huvudman klarar sig själv i fortsättningen, att det har blivit ett byte av god man eller förvaltare eller att din huvudman har avlidit. Observera att överförmyndaren inte får något automatiskt meddelande när en huvudman avlider. Om du hamnar i en sådan situation måste du därför anmäla detta till överförmyndaren.

I sluträkningen redovisar du huvudmannens ekonomi under året fram till den dag som ditt uppdrag som god man eller förvaltare har avslutats.
Du använder samma blankett som för årsredovisning och fyller i den rätta perioden som redovisningen gäller för.

Läs mer om att avveckla dödsbo på Kammarkollegiets hemsida.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se