Du har den högsta makten

Den högsta makten har du som bor i Lidköpings kommun. Det är du som i de allmänna valen röstar på den som du vill ska bli förtroendevald politiker i kommunfullmäktige.

Mandatfördeling i kommunfullmäktige 2022-2026

Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2022-2026

Parti

Mandat

Totalt

51

Moderaterna

10

Centerpartiet

4

Liberalerna

4

Kristdemokraterna

4

Socialdemokraterna

16

Vänsterpartiet

4

Miljöpartiet de gröna

2

Sverigedemokraterna

7

Fritidspolitiker

Bara ett fåtal av de kommunala politikerna ägnar sig åt politik på heltid. De allra flesta politiker i kommunfullmäktige och i kommunens nämnder har vanliga arbeten vid sidan av politiken. Ofta kallas de därför fritidspolitiker.

Partistöd

Partistöd till lokala partier i Lidköping utbetalas två gånger om året, i mars och september.

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-11-24

Lokala regler för partistöd i Lidköpings kommun

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Lidköpings kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Lidköpings kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av
-ett grundstöd, som 2014 uppgår till 22 510 kronor per parti och år, samt
-ett mandatstöd, som 2014 uppgår till 20 009 kronor per mandat och år.

Partistödet är indexreglerat och ska räknas upp med prisbasbeloppet ökning varje år.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Om ett partis representation minskar reduceras den mandatbundna delen av partistödet i motsvarande grad. Om representationen upphör så upphör partistödet i sin helhet. Reducering av partistöd sker i samband med nästkommande beslut om utbetalning.

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari – 31 december och ska ges in till fullmäktige senast den 30 juni året efter det år som redovisningen avser. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott två gånger per år med häften i mars och hälften i september efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för nästkommande år.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se