Bekämpningsmedel

 Som bekämpningsmedel räknas alla produkter som syftar till att döda eller förhindra tillväxt av växter, svampar eller insekter, som insektsmedel, svampmedel och ogräsmedel men också produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg. Eftersom de är farliga för dessa organismer kan de också orsaka skada på vår hälsa eller miljön. Därför regleras användningen och tillstånd eller anmälan kan krävas.

Syftet med användningen avgör om bekämpningsmedlet är ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Växtskyddsmedel används som namnet säger för att skydda växter från olika angrepp, exempelvis inom jordbruket. Biocidprodukter är övriga bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel kan verka kemiskt, biologiskt eller mekaniskt (till exempel råttfällor). Mekaniska metoder omfattas inte av växtskydds- eller biocidlagstiftningen men kan omfattas av andra regler.

Både biocidprodukter och växtskyddsmedel delas in a tre klasser av Kemikalieinspektionen, som också måste ha godkänt produkten för att den ska få användas alls.

 • Klass 1: endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd
 • Klass 2: endast för yrkesmässigt bruk
 • Klass 3: får användas av alla

Biocidprodukter kräver inget tillstånd från kommunen men senast direkt efter spridning som sker på plats dit allmänheten har tillträde, ska Område miljö och hälsa informeras om spridningen.

Växtskyddsmedel

Numera är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom exempelvis parker och trädgårdar, på skolgårdar och lekplatser. Under vissa förhållanden kan Område miljö och hälsa bevilja dispens. Användning på andra områden kan kräva anmälan eller tillstånd.

Den som överväger att använda växtskyddsmedel ska så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt för människors hälsa och miljön.

Vid spridning av växtskyddsmedel på mark (utom åkermark) där allmänheten har tillträde ska väl synliga anslag informera om spridningen i förväg. Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska varje spridningstillfälle dokumenteras.

Förbud gäller på:

 • skolgårdar, gårdar till förskolor och lekplatser
 • parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till
 • tomtmark för bostadshus eller krukväxter i hemträdgårdsmiljö
 • koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt
 • växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande
 • ängs- och betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete

Växtskyddsmedel som innebär begränsad risk för människors hälsa och miljön får fortsatt användas i trädgårdar och parker (vilka de är anges i Kemikalieinspektionens föreskrifter). Ämnen som undantagits från dessa förbud är även undantagna från krav på tillstånd och anmälan.

Tillstånd krävs:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • inom sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde men som inte omfattas av förbud (det vill säga, som inte i första hand är rekreationsområden)
 • inom vattenskyddsområde gäller tillståndsplikt utom i tertiär zon om en sådan finns. I vattenskyddsområden upprättade 2018 och senare ska individuella regler finnas.

Tillstånd ska sökas senast 6 veckor i förväg.

Anmälan krävs:

 • på vägområden, för bekämpning av invasiva arter eller karantänskadegörare
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbud eller tillståndsplikt, där ytan överstiger 1000 kvadratmeter och allmänheten har tillträde. (Åkermark omfattas inte.)

Anmälan ska göras minst fyra veckor innan bekämpningen ska utföras.

Vi saknar för närvarande en e-tjänst för ansökan eller anmälan avseende växtskyddsmedel. Be istället Kontaktcenter om en blankett.

Kontakt

Lidköping, Götene och Grästorps kommuner samarbetar inom Område miljö och hälsa. Tjänstemännen utgår ifrån Lidköping och du kan alltid ställa frågor eller komma i kontakt med en handläggare via Kontaktcenter i Lidköping:
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: miljo@lidkoping.se