Profilprogram

Profilering av Lidköpings kommun

Inom Lidköpings kommun arbetar vi strategiskt med att långsiktigt och målmedvetet planera för kommunens utveckling och för att stärka vårt varumärke. Konsekvent kommunikation bidrar till att tydliggöra varumärket. Ett redskap i detta arbete är vår grafiska profil.

Genom att följa profilprogrammets riktlinjer förmedlar vi en enhetlig bild av alla verksamheter inom Lidköpings kommun.

Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig bild av Lidköpings kommun. Därför är det viktigt att all kommunikation och grafisk produktion sker i enlighet med profilprogrammet. För att arbetet ska bli framgångsrikt måste helheten prioriteras före enskilda verksamheter. Sin verkliga genomslagskraft får profilen först när den tillämpas av alla.

Profilprogrammets riktlinjer gäller för samtliga verksamheter inom kommunkoncernen Lidköpings kommun. Undantagna är endast kommunala bolag, Vänermuseet, Sparbanken Lidköping Arena, AB Bostäder, Lidköping miljö och teknik och Lidköping energi och Campus västra Skaraborg. Profilprogrammet ska även följas i de sammanhang Lidköpings kommun är huvudarrangör eller huvudsaklig avsändare i samverkan med andra parter.

Alla verksamheter inom Lidköpings kommun arbetar utifrån visionen en välkomnande och hållbar kommun.

Vi använder två olika varumärken

Det ena är organisationen Lidköpings kommun och vad kommunen står för som arbetsgivare. Bärare av det varumärket är alla medarbetare och förtroendevalda i kommunen. Det andra varumärket, platsvarumärket Lidköping vid Vänern, står för vad vi som geografisk plats har att erbjuda. Bärare av platsvarumärket är alla som bor och verkar i kommunen, till exempel föreningar, företag och invånare.

Samtliga medarbetare är ambassadörer för varumärket Lidköpings kommun.

Kontakta alltid Kommunikationsavdelningen vid frågor

I det praktiska arbetet med att producera kommunikationsmaterial kan situationer uppstå där riktlinjer inte finns i profilprogrammet. Likaså kan det finnas tveksamheter kring innebörden av manualens riktlinjer eller vara svårt, på grund av tekniska skäl, att följa dessa helt. Vid sådana tillfällen ska Kommunikationsavdelningen alltid kontaktas.

Det ska tydligt framgå att Lidköpings kommun är avsändare av aktuell information. Men hjälp av logotypen och profilen är Lidköpings kommun lätt att identifiera.

Logotypen Lidköpings kommun

Lidköpings kommuns logotyp består av komponenterna symbol och text. Symbolen utgörs av rådhuset på Nya Stadens torg i kombination med vågor, vilka symboliserar Vänerns vatten. Symbolen med den tillhörande texten Lidköpings kommun utgör tillsammans en fast bild – logotypen.

Relationen mellan komponenterna samt textens utseende och placering får inte ändras. Symbolen får inte användas utan text eller med annan text.

Logotypen används i färg mot vit bakgrund eller i vitt mot färgad bakgrund eller bild. Vid svartvit återgivning används svart eller grå version. Logotypen finns att ladda ner på vår pressida under logotyper och profilprogram. Logotypen får inte användas i sammanhang som kan anses kränkande, störande eller stötande.

Logotype Lidköpings kommun

Logotypens placering och storlek

På trycksaker och övrigt informationsmaterial placeras logotypen alltid i övre vänstra hörnet på första sidan av materialet. Hur logotypen placeras i övriga sammanhang framgår under varje avsnitt. Kontakta Kommunikationsavdelningen vid frågor eller när riktlinjer saknas i manualen. Logotypens avstånd till kanten ska alltid vara 70 % av logotypens bredd.

Logotypens placering

Logotypens storlek (bredd) i olika format:
A5 20 mm
A4 24 mm
A3 34 mm

Logotypen vid samverkan

Profilprogrammets riktlinjer avser i första hand sammanhang där Lidköpings kommun är avsändare. Vid vissa tillfällen är Lidköpings kommun arrangör eller avsändare tillsammans med andra parter.

Riktlinjerna gäller även vid dessa tillfällen, om Lidköpings kommun är huvudarrangör eller huvudansvarig avsändare. I andra sammanhang såsom återkommande samverkan där Lidköpings kommun deltar som medarrangör kan alternativ utformning användas.

Logotypen används främst i svart mot vit bakgrund. Vid annonsering och i brev placeras logotypen längst ned tillsammans med övriga arrangörer. Vid produktion av trycksaker placeras logotypen på baksidan. I andra sammanhang kontaktas Kommunikationsavdelningen.

Logotyper vid samverkan

I samarbetet mellan kommunerna i västra Skaraborg (V6) finns en särskild framtagen grafisk profil. Är du anställd i någon av V6-kommunerna kan du läsa mer här. Länk till annan webbplats.

Symboler

Lidköpings kommuns logotyp ska användas i alla sammanhang då kommunen är avsändare. Det är inte tillåtet för förvaltningar och enheter att ha egna logotyper.
Symboler får användas vid tidbegränsade projekt, exempelvis ett jubileum, en festival eller ett större projekt. Kriterierna för användande av symboler är att projektet ska vara tidsbegränsat och att symbolen alltid ska användas tillsammans med kommunens logotyp och aldrig på egen hand.
Symbolen får aldrig användas i direkt anslutning till logotypen i sidhuvudet.

Vårt platsvarumärke - Lidköping vid Vänern

Under 2023 pågår en ombearbetning av platsvarumärket.

Det allra bästa sättet att bygga ett starkt varumärke är att vi alla; kommunen, företagarna, föreningarna, andra organisationer och medborgare, berättar en och samma historia om Lidköping för alla vi träffar.

För att göra vårt budskap tydligt har vi sammanfattat Lidköping och allt det vi erbjuder i tre kärnvärden. Kärnvärdena beskriver vad Lidköping står för. De är valda utifrån den känsla och bild av Lidköping vi vill ska avspegla sig i all gemensam kommunikation.

  • Vattnet: Friskt innanhav, tusentals öar och obruten horisontlinje. I Lidköping har du skärgården runt hörnet, var du än befinner dig.
  • Livet: Tillräckligt stor för ett inspirerande utbud, och tillräckligt liten för att alltid kännas välkomnande. Staden Lidköping bjuder på ”småstadspuls” av bästa sort.
  • Drivet: Framåtanda i kombination med gynnsamt företagsklimat och god kommunal ekonomi – i Lidköping blir vision gärna verklighet.

Syftet med platsmärket är att levandegöra uttrycket ”Lidköping vid Vänern”. Kopplingen till vattnet, livet och drivet ger den en stark lokal förankring, med siktet inställt mot framtiden. Platsmärket fungerar som ett komplement och ersätter inte kommunens logotyp med vågen och rådhuset.

Platsmärket är tänkt att kunna användas i all kommunikation där Lidköping figurerar. Det har en tydlig identitet och är praktiskt och lätt att använda för alla, både inom och utanför kommunen. Märket fungerar bra att använda som avsändare, på egen hand eller i kombination med bildspråket.
Allt material kring platsvarumärket finns att ladda ner här.

Så här använder du märket

Standardutförande

I de allra flesta fall är det märkets standardutförande ovan som gäller. Standardmärket finns i fyra grundutföranden, så att du kan välja det som passar dina tryckförutsättningar bäst. Använd i första hand fyrfärgstryck.

Platsvarumärket standardutförande

Alternativt utförande

När standardmärket inte får plats på höjden finns en variant på en rad att tillgå. Men var noggrann med att bara använda det alternativa utförandet när det är motiverat och då alltid precis som det ser ut här.

Platsvarumärket alternativt utförande

När ska vilken logotyp användas?

När ska vilken logotyp användas?

Avsändare

Syfte

Exempel

Avsändare/

Profil

Sekundär

Lidköpings kommun

Myndighets- och serviceinformation

Fakturor, informationsannonser i lokaltidningar, protokoll, kallelser, brev, arbetskläder

Lidköpings kommun


Lidköpings kommun

Marknadsföring
av kommunal verksamhet som bidrar till att stärka varumärket Lidköping

Kulturevenemang, trycksaker

Lidköpings kommun

Lidköping vid Vänern

Olika
samverkande aktörer där kommunen är samordnare/ utgivare

Marknadsföring som stärker varumärket Lidköping

Information till besökare, utställningmaterial, nyinflyttarmaterial, profilprodukter

Lidköping vid Vänern

Lidköpings kommun

Profilfärger

Logotypens blå färg är den dominerande profilfärgen. När färgad bakgrund används, med eller utan text, ska färgplattan vara blå. Övriga profilfärger används som komplement och förekommer främst i mindre inslag. Ljusare färger används inte till texter. Vit text på färgad bakgrund används sparsamt.

Färgkoder

FärgkoderMÖRKBLÅ

RGB: 43, 126, 226

CMYK: 91 % cyan/51 % magenta

PMS: 2727

HEX: #2B7EE2

LJUSBLÅ

RGB: 122, 164, 220

CMYK: 55 % cyan/30 % magenta

PMS: 659

HEX: #7AA4DC

RÖDBRUN

RGB: 171, 26, 45

CMYK: 91 % magenta/72 % gul/23 % svart

PMS: 187

HEX: #AB1A2D

GRÖN

RGB: 98, 166, 14

CMYK: 60 % cyan/100 % gul

PMS: 369

HEX: #62A60E

ORANGE

RGB: 247, 168, 0

CMYK: 35 % magenta/100 % gul

PMS: 130

HEX: #F7A800


SILVER

RGB: 138, 141, 143

CMYK: 40 % svart

PMS: 877 (metallic)

HEX: #8a8d8f


Typografi

Intern information

Typsnittet Times används till internt producerad information, såsom dokument och informationsmaterial som Lidköpings kommun producerar inom olika enheter och förvaltningar. Som alternativ kan Arial användas i informationsfoldrar och bildspel.

Extern information

Tidigare användes typsnittet The Sans men den variant vi använde oss av finns inte tillgängligt idag. Därför använder vi ett motsvarande typsnitt, Source Sans Variable, som finns tillgängligt i Adobe CC.

Detta typsnitt används av Kommunikationsavdelningen och externa leverantörer vid produktion av broschyrer, foldrar, annonser, roll-ups, skyltar och liknande material av stort profilvärde. Kursiva varianter av de olika typsnitten används sparsamt.

Typsnittsprov Source Sans Variable regular

Typsnittsprov Source Sans Variable regular

Typsnittsprov Source Sans Variable semi bold

Typsnittsprov Source Sans Variable semi bold

Typsnittsprov Source Sans Variable bold

Typsnittsprov Source Sans Variable bold

Kompletterande typsnitt Wreath används för att förstärka budskap och skapa uppmärksamhet i layouten. Används främst i produktioner som utförs av Kommunikationsavdelningen.

Typsnittsprov Wreath

Typsnittsprov Wreath

Kuvert

Kuvert finns i många olika format. Vanligast är C4- och C5-format, med eller utan fönster.

Upphandlad leverantör har inlagt underlag för kuvert i sitt system.

Du som är anställd inom Lidköpings kommun hittar mer information kring kuvertbeställning på denna sida på intranätet. Länk till annan webbplats.

Kuvert

Visitkort

Upphandlad leverantör har inlagt underlag för visitkort i sitt system.

Du som är anställd inom Lidköpings kommun hittar mer information kring visitkortsbeställning på denna sida på intranätet. Länk till annan webbplats.

Visitkort

Bildspel

Du som är anställd inom Lidköpings kommun hittar bildspelsmallen i PowerPoint under Arkiv/Nytt/Mina mallar.

Använd minst textstorlek 24 på rubriker och storlek 18 på brödtext, när detta är möjligt.

Tips för ett lyckat bildspel
• Max sju punkter per sida
• Skriv nyckelord, inte hela meningar
• Blanda inte typsnitt, använd alltid Arial
• Använd kommunens profilfärger
• Blanda inte clipart och foton
• Gör inte för långa presentationer

Powerpointmall

Dokumentmallar

Du som är anställd inom Lidköpings kommun hittar dokument- och designmallar på denna sida på intranätet. Länk till annan webbplats.

Benämningar av sektorer, nämnder, bolag

Sektorer skrivs med stor begynnelsebokstav i löpande text, till exempel Sektor bildning. Nämnder skrivs med liten begynnelsebokstav i löpande text, till exempel bildningsnämnd.

Sektorer

Sektor samhälle
Sektor social välfärd
Sektor service
Sektor bildning

Nämnder

Bildningsnämnd
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Fritids- och föreningsnämnd
Välfärdsnämnd
Kommunstyrelsen
Valnämnd
Krisledningsnämnd
Överförmyndarnämnd

Helägda kommunala bolag

AB Bostäder i Lidköping
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
Lidköping Energi AB
Lidköping/Hovby Flygplats AB
Lidköping miljö och teknik AB
Lidköping elnät AB

E-postsignatur

Du som är anställd inom Lidköpings kommun hittar information om hur du skriver din e-postsignatur på denna sida på intranätet Länk till annan webbplats..

Särprofilering

Kommunens helägda bolag har egna logotyper och riktlinjer. Detsamma gäller för Sparbanken Lidköping Arena, Campus västra Skaraborg och Vänermuseet som har verksamheter som riktar sig både inom och utanför kommunen.

Trycksaker

I första hand hänvisar vi dig som är anställd inom Lidköpings kommun att använda de designmallar som finns i vår bildbank. Du hittar designmallarna här. Länk till annan webbplats.

Har du behov av andra trycksaker är du välkommen att höra av dig till Kommunikationsavdelningen.

Aktuella leverantörer för tryck återfinns i intranätets avtalslista. Kontakta i annat fall upphandlingsenheten.

Bilden visar ett exempel på hur en folder kan se ut.

Exempel på folder

Skyltar

Fasadskyltar till alla enheter inom Lidköpings kommun följer samma utformning. Liggande eller stående variant väljs utifrån förutsättningar och behov. Tänk på att bygglov ofta krävs, kontakta Sektor samhälle för närmare information.
Vid vissa tillfällen finns behov av en alternativ utformning med fria bokstäver utan bakgrund, exempelvis på en fasad. Utformningen är beroende av skyltens storlek och format, fasadens utseende etc.

Kontakta Kommunikationsavdelningen inför produktion. Mindre skyltar kan även produceras i silverfärgad metall med svart text. Logotypen placeras alltid i vänstra hörnet.

Anpassningar av skyltar görs med hänsyn till mått och övriga förhållanden. Textens storlek och antal textrader kan därför variera. Viss fri yta ska dock alltid finnas mellan textinslag och logotypen. Innan skylt beställs rekommenderas därför avstämning med Kommunikationsavdelningen.

Skyltar

Flaggor

Kommunflaggor ska finnas vid alla kommunens anläggningar med flaggstänger. Till flaggor och standar används vit bakgrund. Flaggan finns i flera storlekar och väljs utifrån flaggstångens höjd. Flaggan Lidköping vid Vänern används vid marknadsföringssammanhang. För leverantör av flaggor, se aktuell avtalslista på intranätet.

Utformning flaggor

Arbetskläder

På våra arbetskläder ska det tydligt framgå att Lidköpings kommun är avsändare. Arbetskläder beställs via Arbetsmarknadsenheten på denna sida på intranätet Länk till annan webbplats..

Fordon

Fordon ska enbart profilieras med Lidköpings kommuns logotyp. Ljusa bilar har svart logotyp och mörka bildar har vit logotyp.

Vit bild med logotyp

Profilprodukter

Profilprodukter av olika slag ska märkas med platsvarumärket Lidköping vid Vänern alternativt Lidköpings kommuns logotyp. Logotypen används antingen i färg placerad på vit bakgrund, i svart eller i vit version på mörk bakgrund. Kontakta Kommunikationsavdelningen om du har behov av profilprodukter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se